Hjem
Nye doktorgrader

Biologiske markører ved brystkreft

Sura Aziz disputerer tirsdag 27. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Biological and clinico-pathologic markers in breast cancer, with focus on histologic features, markers of proliferation and angiogenesis.”

Hovedinnhold

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og en hyppig årsak til kreftrelatert død. I dette doktorgradsprosjektet er det undersøkt ulike biologiske markører ved brystkreft, både i den primære svulsten og i spredningssvulster. Det er særlig fokusert på markører for celledeling (proliferasjon) og nydannelse av kar og nerver.

Studier har tidligere vist at andel kreftceller som deler seg har betydning for utfall av kreftsykdommen. Vurdering av celledelingsmarkøren Ki67 utføres nå rutinemessig på den primære brystkreftsvulsten, hvor pasienter med høy celledeling i dag får tilleggsbehandling med cellegift.

Det er imidlertid ikke rutine å undersøke celledelingsstatus i spredningssvulster, for eksempel i lymfeknuter. Et annet uklart punkt er hvordan en skal måle vekst av svulstvev utenfor selve lymfeknuten (ekstra-nodal vekst), og dette kan ha praktisk betydning. Et slikt mål kan benyttes til å bestemme opplegg for behandling enda bedre enn i dag.

Et viktig funn i denne avhandlingen er at mål på celledeling i svulstvev i lymfeknuter, samt andre vevsbaserte faktorer som svulstvekst utenfor lymfeknuten, kan gi ny informasjon for å velge hvilke pasienter som trenger mer behandling. Det er også vist at markører for nydannelse av kar og nerver (angiogenese og nevrogenese) identifiserer pasienter med økt risiko for død av brystkreft.

Studien har gitt økt kunnskap om vevsbaserte markører ved brystkreft med lymfeknute-spredning, og dette kan danne grunnlag for bedret diagnostikk og behandling av denne pasientgruppen.

Personalia:

Sura Aziz (f.1978) er oppvokst i Irak og avla medisinsk embetseksamen ved Al-Nahrain Universitetet i Baghdad i 2002. Hun arbeider nå som lege i spesialisering ved Avdeling for Patologi, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet er utført ved Klinisk institutt 1, Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, og Gades laboratorium for patologi, Universitetet i Bergen, i perioden 2014-2017, under veiledning av professor Lars A. Akslen og postdoktor Elisabeth Wik.