Hjem

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad

Er virus havets regjeringer?

Eliana Ruiz Martínez disputerer fredag 13. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Viral-host interactions: from strain to natural planktonic communities".

Virus finnes i svært store antall, og i alle slags miljøer. Lysis forårsaket av virus har stor betydning for havets biogeokjemiske kretsløp, og for å kunne forstå hvordan det marine økosystemet fungerer må man også skjønne samspillet mellom virus og marine mikrober. Selv om man lenge har antatt at virus påvirker både struktur og mangfold i det marine næringsnettet er omfanget av deres påvirkning på eukaryote mikroorganismer (protister) fortsatt relativt uutforsket.

Eliana presenterer i sin doktorgradsavhandling ny informasjon om virkningen marine virus har på sine verter (protister og bakterier). Hun viser at interaksjonene skjer på ulike nivåer, men overraskende nok kunne hun ikke påvise at virus var driver for fytoplankton-fitness, men rene laboratorievekst-infeksjonseksperimenter tydet på at der er en avveining mellom det å utvikle immunitet mot virus-infeksjon og det å vokse hurtig.

Forsøk med sjøvann, og dermed større kompleksitet enn én-alge-laboratorieeksperimenter, kunne heller ikke med sikkerhet påvise at virusinfeksjon øker mangfoldet i vertssamfunnet selv om det var tegn som tydet på at så er tilfelle når vertene er bakterier.

Personalia
Eliana Ruiz Martínez er født i 1985 og oppvokst i Barcelona i Spania. Hun fullførte sin mastergrad i oseanografi ved ICM-CSIC/ULPGC i Barcelona i 2009. Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført i forskergruppen Marin Mikrobiologi ved UIB, i tilknytning til forskningsprosektet VIMPACT finansert av The Research Council of Norway. Veiledere under doktorgradsarbeidet har vært forsker António Pagarete (UiB), professor Ruth-Anne Sandaa (UiB) og professor Aud Larsen (Uni Research og UiB).