Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

God pasientinformasjon og veiledning kan redusere liggetid

Håvard Mjørud Forsmo disputerer tirsdag 17. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Enhanced recovery after colorectal surgery – a randomized study of optimized perioperative treatment with an emphasis on patient counselling”.

Hovedinnhold

God pasientinformasjon og veiledning av dedikerte sykepleiere før og etter operasjon, kan redusere liggetiden i sykehus fra åtte til fem døgn. Den potensielle gevinsten for sykehus og pasient er stor.

Operasjoner på tykktarm og endetarm er blant de aller hyppigste store operasjoner som gjennomføres på sykehus i den vestlige verden. Ressursbruken og kostnadene ved disse operasjonene avhenger av graden av komplikasjoner i etterkant, og lengden på pasientens sykehusopphold. Som en konsekvens av det er det satt i gang ulike behandlingsprogram som i hovedsak har som mål å redusere sykelighet, liggetid etter operasjon og antall reoperasjoner.

«Enhanced recovery after surgery» (ERAS) eller rask rekonvalesens etter kirurgi er en tilnærming bestående av flere komponenter som tar sikte på å redusere den kirurgiske stressrespons og organdysfunksjon, og dermed redusere sykelighet og liggetid etter operasjon. Hensikten med dette doktorgradsarbeidet var å undersøke om denne multimodale behandlingen kan redusere den postoperative liggetiden på sykehus, først og fremst som et resultat av redusert sykelighet. 

Vår studie viste at ERAS, sammenlignet med standard behandling, kan redusere liggetiden signifikant, både hos eldre og yngre pasienter. Dette til tross for at man ikke kunne påvise redusert sykelighet etter operasjon.
En ytterligere undersøkelse viste imidlertid at det som har størst innvirkning på liggetid, er kvaliteten på informasjon og veiledning av pasienter. Utvidet pasientinformasjon og god veiledning av spesialiserte sykepleiere før og etter operasjon, kan redusere liggetid fra åtte til fem døgn.

Personalia
Håvard Mjørud Forsmo (f. 1973) er oppvokst i Porsgrunn. Han avla sin medisinske embetseksamen ved Bayerische Julius-Maximilians Universitet i Würzburg i 1999. Han er spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi og har fra 2009 vært ansatt som overlege ved kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus.
Doktorgradsarbeidet utgår fra kirurgisk klinikk, avdeling for gastro- og akutt kirurgi, Haukeland Universitetssykehus, og Klinisk Institutt K1, Universitetet i Bergen.