Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan løse omgåelsessaker i skatteretten?

Henrik Skar disputerer fredag 20. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen: "Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten – en analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker".

Hovedinnhold

Til enhver tid vil skattytere forsøke å spare skatt ved å finne smutthull og tilpasningsmuligheter. Blant annet fordi det ikke er praktisk mulig å utforme skattelovgivningen vanntett, har de fleste vestlige land en generell omgåelsesnorm eller gjennomskjæringsregel (general anti-avoidance rule) rettet mot særlig uønskede tilpasninger. Avhandlingen gjelder omgåelsesnormen i norsk skatterett.

Omgåelsesnormen er en skjønnsmessig regel som benyttes når ordinære skattebestemmelser er forsøkt omgått eller utnyttet av skattytere. Når normens vilkår er oppfylt, kan skattyter bli beskattet under bestemmelsen som er forsøkt omgått, slik at omgåelsesforsøket mislykkes. Omgåelsesnormen er per i dag ulovfestet, dvs. at den ikke er forankret i lov, men i høyesterettsdommer.

Avhandlingens hovedproblemstilling er hvordan man skal gå frem for å løse saker i medhold av omgåelsesnormen. Dette forsøkes besvart gjennom analyser av bl.a. høyesteretts­praksis. Det er et mål med avhandlingen å bidra til økt forståelse for hvordan man resonnerer i omgåelsessaker, fordi det kan gi bedre forutsigbarhet for skattytere og myndigheter.

Et hovedfunn i avhandlingen er at Høyesterett sjelden vil benytte omgåelsesnormen på disposisjoner som var rasjonelle å gjennomføre uansett skattebesparelsen. Det gjelder selv om skattebesparelsen skulle være den største effekten av disposisjonen og hovedformålet til skattyter. Avhandlingen inneholder også flere interessante funn når det gjelder omgåelsesnormens totalvurdering av om skattebesparelsen strider mot skatteregelens formål.

Temaet i avhandlingen er i stor grad tidløst. Selv om det forventes endringer i fremtiden, som at omgåelses­normen kan bli lovfestet, vil problemstillingene og argumentasjonen i sakene forbli mye av det samme. Deler av avhandlingen er allerede benyttet i det pågående arbeidet med å lovfeste omgåelsesnormen ved at det i tilpasset form, er inntatt som vedlegg i NOU 2016: 5 om lovfesting av "Omgåelsesregel i skatteretten".      

Personalia
Henrik Skar (f. 1985) har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2011), og har arbeidet samme sted som universitetslektor og stipendiat etter endt mastergrad. Han har bidratt i NOU 2016: 5 om lovfesting av "Omgåelsesregel i skatteretten". Skar leverte avhandlingen i februar 2017 og arbeider for tiden hos Skatt vest. Hans veiledere har vært professor Benn Folkvord og professor emeritus Frederik Zimmer.