Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Relasjonen mellom smerter, søvn og affektive prosesser

Tone Blågestad disputerer fredag 20. oktober 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Less pain – better sleep and mood? Interrelatedness of pain, sleep and mood in total hip arthroplasty patients.”

Hovedinnhold

Kroniske smertepasienter opplever ofte søvnproblemer og affektive forstyrrelser som angst og depresjon. De utgjør betydelige helsebyrder og understreker viktigheten av å forstå sammenhenger mellom kroniske smerter, søvn og affektive forstyrrelser.

Avhandlingen har til hensikt å belyse disse sammenhengene i en populasjon av kroniske smertepasienter som har fått utført operasjon ved innsetting av hofteprotese. Hofteutskiftning reduserer i tillegg til bedret funksjon også smerter i hofteleddet. Avhandlingen bygger på hypotesen om at nedgang i smerter etter operasjonen vil være relatert til forbedret søvn og nedgang i  affektive forstyrrelser.

Tre ulike innfallsvinkler ble anvendt for å utforske relasjonen mellom smerter, søvn og affektive forstyrrelser hos disse pasientene: Først ble selv-rapporterte symptomer på smerter, søvnproblemer og angst og depresjon kartlagt, før og etter hofteoperasjon. Videre ble disse pasientenes egne oppfatninger av hvordan smerter, søvn og humør påvirket hverandre undersøkt r operasjonen gjennom et mål på attribusjon. Det siste arbeidet består en omfattende registerbasert studie som kopler Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister med Norsk register for Leddproteser. Her undersøkte vi medikamentbruk for smerter, søvnproblemer, angst og depresjon før og etter hofteoperasjon.

Avhandlingen viste  at en stor andel pasienter rapporterer søvnproblemer før hofteutskiftning, og at andelen ble nær halvert etter operasjonen. Videre var smerter, søvn og affektive forstyrrelser sterkt relatert før og etter operasjonen, både med hensyn til hvordan pasientene selv vurderte sammenheng mellom disse symptomene og hvordan symptomene ble medikamentelt behandlet. Gjennomgående fant vi at relasjonene mellom smerter og søvn var sterkere enn relasjonen smerter hadde til til affektive forstyrrelser. Dette understreker betydningen av å inkludere måling av søvnproblemer som en sentral komponent ved symptomforståelse og behandling av disse pasientene.

Personalia:
Tone Blågestad (f. 1983) er opprinnelig fra Arendal. Hun er utdannet psykolog ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen i 2011. I 2012 ble hun ansatt som stipendiat ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært Inger Hilde Nordhus og medveiledere har vært Ståle Pallesen og Janne Grønli. Hun jobber nå som psykolog ved Bergen og omland familiekontor.