Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Diabetes fotsår og bruk av telemedisin

Beate-Christin Hope Kolltveit disputerer torsdag 2. november 2017 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Telemedicine follow-up in diabetes foot ulcer care: Essential conditions and contextual factors from the perspective of healthcare professionals"."

Hovedinnhold

Diabetesfotsår er en utfordrende og fryktet komplikasjon hos personer med diabetes, og manglende utnyttelse av kompetansen og ressursene i spesialist- og kommunehelsetjenesten kan være en negativ faktor i behandlingen.

Utilstrekkelig kommunikasjon mellom helsetjenestenivå er stadig en utfordring i Norge til tross for mer oppmerksomhet på dette de siste årene. Bedre bruk av informasjonssystem og ny teknologi er et viktig satsingsområde i denne sammenhengen. Det er nødvendig å tenke både nytt og smartere for å takle at det blir stadig flere mennesker med kroniske sykdommer i befolkningen og at mange har relativt store helseutfordringer. Det å ta i bruk ny teknologi i helsetjenesten er ikke en enkel prosess, og kan ha innvirkning både på organisatoriske, sosiale og teknologiske forhold.

Kolltveit har undersøkt hvordan innføringen av telemedisin for personer med diabetesfotsår har hatt innflytelse på helsepersonellets kommunikasjon med hverandre på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten og for behandlingskvaliteten.  I avhandlingen har Kolltveit sett på hvordan bruk av mobilbilder og en felles telemedisinsk sårjournal ble erfart av helsepersonellet. Foruten observasjonsstudier i sårpoliklinikken og i hjemmesykepleien ble det gjennomført ti fokusgruppeintervju med både sykepleiere, leger og fotterapeut i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Helsepersonell erfarte en økt klinisk kompetanse i sårvurdering og behandling av diabetefotsår ved bruk av telemedisin. Kvaliteten på dokumentasjonen samt kommunikasjon og samhandling mellom helsetjenestenivå ble opplevd som bedre. Det var likevel noen utfordringer knyttet til det å innføre telemedisin i kommune- og spesialisthelsetjenesten som en bør ta hensyn til ved innføring av ny teknologi i fremtiden. Det er viktig å ta på alvor behovet for spesifikk tilpasning og organisering som nødvendigvis varierer med ulik arbeidskontekst og tjenestenivå.

Personalia:
Beate-Christin Hope Kolltveit (f. 1969) er oppvokst i Granvin i Hordaland fylke. Hun har en bachelorgrad i sykepleie (1994) og en mastergrad i klinisk sykepleie, diabetes (2012) begge fra Høgskulen på Vestlandet.

I perioden 2013-2017 har hun vært stipendiat ved Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Marit Kirkevold, UiO. Bi-veiledere har vært professor Marit Graue ved HVL og professor Eva Gjengedal ved UiB.