Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan blir ny kunnskap til gjennom eksperimenter i laboratoriet?

Mads Solberg disputerer torsdag 26. oktober 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen: “Experiment, Cognition and the Science of Salmon Lice: A Cognitive Ethnography of Knowledge and Material Culture in the Making”.

Hovedinnhold

Parasitisme er et grunnleggende forhold i utviklingen av livsformer på Jorden, og har vært en betydelig utfordring for alle menneskelige forsøk på å temme andre dyrearter, både på land og i havet. Utviklingen av lakseoppdrett er intet unntak.

Denne kunnskapsantropologiske studien dokumenterer hvordan et sofistikert eksperimentelt system for å avdekke lakselusens molekylærbiologiske hemmeligheter ble til, og gir eksempler på hvordan det opererer for å frambringe nye redskaper for lusekontroll i havbruket. Avhandlingen skildrer hvordan biologer bruker det eksperimentelle systemet for å observere biologiske fenomener, og omforme betydningen av disse. Etnografien gir også et innblikk i hva slags ressurser (ferdigheter, verktøy og infrastruktur) som trengs for produksjonen av nye ideer og vitenskapelige resultater.

Ved å integrere antropologisk informert kognisjonsforskning med historiske og filosofiske perspektiver på eksperimentell kunnskap og vitenskapens materielle kultur, viser avhandlingen hvordan laboratoriet og forskningssenteret fungerer som en ‘kognitiv økologi’. Avhandlingen argumenterer for at en modell for eksperimentell vitenskap som kun fokuserer på hypotesetesting usynliggjør betydningsfulle aspekter ved kunnskapsproduksjonen i laboratoriet. Analysene viser alternativt hvordan ‘utforskende eksperimentering’ kan spille en sentral og produktiv rolle i framveksten av ny innsikt og meningsdannelse. Denne utforskende virksomheten er kun mulig gjennom en intellektuell arbeidsfordeling i forskerfellesskapet som systematisk distribuerer kognitive funksjoner gjennom tid, fysisk og sosialt rom, og gjennom utvikling av nye teknologier og instrumenter.

Personalia
Mads Solberg (f. 1984), er opprinnelig fra Ålesund. Han har matfaglig yrkesutdannelse med svennebrev, og en mastergrad fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært rådgiver hos Personvernombudet for Forskning (ved Norsk Senter for Forskningsdata). I dag arbeider han i prosjektgruppen som bygger nye Ålesund kommune, med ansvar for å utvikle ny politisk organisasjon, lokaldemokrati, og kanaler for innbyggermedvirkning.