Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sykehjemslegens arbeid med døende pasienter

Kristian Jansen disputerer fredag 3. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “End of life care in nursing homes - Palliative drug prescribing and doctors’ existential vulnerability.”

Hovedinnhold

Nær halvparten av dødsfall i Norge finner sted i sykehjem. Sykehjemslegens involvering i terminalomsorgen er etterspurt av pasientene, pårørende og fagmiljøet, men har fått liten oppmerksomhet i forskning. Avhandlingen utforsker sykehjemslegens arbeid i terminalomsorgen. 

Undersøkelse av medikamentforordninger i journalen til avdøde sykehjemspasienter viste at symptomlindrende behandling for døende var ordinert hos tre av fire pasienter, og hyppigst hos kreftpasiente,r samt de med langvarig opphold. Flest legemiddelendringer skjedde på dødsdagen. 

En gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for effekt og sikkerhet av legemiddelbehandling av døende voksne pasienter påviste ingen dokumentasjon for legemiddelbehandling mot dødsralling, men noe støtte for legemiddelbehandling av tungpust, angst, rastløshet/uro og smerte. Studiene viste ingen store forskjeller i bivirkninger. 

Gjennom gruppeintervju fant vi at sykehjemslegene erfarte eksistensiell sårbarhet - sårbarheten i å bli påminnet ens dødelighet - som en byrde av maktesløshet og skyld ved vanskelige kompromisser i behandlingen, og i behovet for beskyttende avstand i kommunikasjon med den døende. På den annen side opplevdes slik sårbarhet som en ressurs i kommunikasjon med pårørende, og profesjonell mestring. 

Forbedret terminalomsorg innebærer å tidlig anerkjenne dødens nærhet og svare på behovet for lindring. Mangelfullt kunnskapsgrunnlag for lindrende legemiddelbehandling hos døende gir lite veiledning for klinikere. Dette gjør dialogen med pasient og pårørende til et helt sentralt verktøy i terminalomsorg også for legen. Eksistensiell sårbarhet er både en byrde samt en ressurs som kan tjene denne dialogen med pasient og pårørende, og arbeidshverdagen til legen.

Personalia
Kristian Jansen (f. 1980) tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2005. Han er spesialist i allmennmedisin og fastlege og sykehjemslege i Samnanger kommune. Doktorgradsarbeidet utgår fra Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Uni Research Helse i Bergen og Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Veiledere har vært professor Sabine Ruths og seniorforsker Margrethe Aase Schaufel.