Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktograd

Biomarkører for aggressiv brystkreft

Kristi Krüger disputerer onsdag 8. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Markers of angiogenesis and the basal-like phenotype of breast cancer"

Hovedinnhold

Kreft er en sykdom der genetiske endringer fører til ukontrollert celledeling. For at en kreftsvulst skal vokse forbi mikroskopisk størrelse, må svulsten etablere blodtilførsel gjennom en prosess kalt angiogenese, karnydannelse. 

Brystkreft er den vanligste kreftsykdommen blant kvinner. Ved hjelp av nyere analyser kan svulstene inndeles i undergrupper med ulik biologi, behandling og prognose. Basaloid subtype er en form for brystkreft som ofte er mer aggressiv enn gjennomsnittet, og der det samtidig er få kjente behandlingsalternativer. 

Tettheten av blodkar og andel blodkar med aktiv celledeling, såkalte prolifererende blodkar, ble målt i vevsprøver fra brystkreftpasienter. Høy andel prolifererende blodkar var assosiert med basaloid subtype, aggressiv kreftsykdom, og dårligere prognose. 

Vi undersøkte også vevsprøver fra brystkreftpasienter i en klinisk studie der halvparten fikk standard behandling med cellegift, og halvparten fikk i tillegg et medikament som skal hemme nydannelse av blodkar, anti-angiogen behandling. Hos pasienter med høy tetthet av blodkar ved diagnose var det flere som hadde effekt av anti-angiogen behandling enn hos de som hadde lavere kartetthet. 

Registrering av protein- og gen-uttrykk for biomarkøren Nestin ble gjort i vevsprøver fra brystkreftpasienter. Nestin viste seg å være en god markør for basaloid subtype og dårlig prognose. Pasienter med arvelig disposisjon for brystkreft gjennom mutasjon i BRCA1 genet hadde oftere Nestin positivt kreftvev.

Studien har gitt økt kunnskap om den aggressive basaloide typen av brystkreft. I tillegg viste angiogenese-relaterte markører sammenheng med dårlig prognose og respons på anti-angiogen behandling.

Personalia
Kristi Krüger (f. 1987) er oppvokst i Bergen, utdannet lege fra Universitetet i Bergen (2014), og jobber nå som turnuslege ved Haukeland Universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet er en fortsettelse av hennes forskerlinjeprosjekt ved UiB. Studien er utført ved Klinisk institutt 1, Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Universitetet i Bergen og Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus. Hovedveileder har vært professor Lars A. Akslen, og biveileder har vært postdoktor Elisabeth Wik.