Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kjønn, ikke immigrasjon, truer velferdsstatens bærekraftighet

Erika Palmer disputerer fredag 1. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Systems Engineering Applied to Evaluate Social Systems: Analyzing systemic challenges to the Norwegian welfare state”

Hovedinnhold

Immigrasjon får mye oppmerksomhet i mediene angående demografiske utfordringer for den norske velferdsstaten, men det er kjønn som fortjener fokus. De som immigrerer til Norge gir mye mer i inntekt til staten enn de tar ut i trygdeytelser, og uten immigrasjon vil velferdsstaten ikke kunne støtte nordmenn sine trygdeytelser.

Denne avhandlingen undersøker hvordan demografiske utfordringer truer den norske velferdsstaten sin økonomiske og sosiale bærekraftighet, og den identifiserer flere strukturelle mekanismer hvor policy kan brukes til å endre problematisk systemadferd.

Det er umulig å ha økonomisk bærekraftighet uten sosial bærekraftighet, og ulikhet mellom kjønnene truer begge to. Selv om Norge legger stor vekt på likestilling er arbeidsstyrken kjønnsdelt. Det er høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norge, men deltakelsen er i tradisjonelle kvinnedominerte yrker (for eks. lærere) som betaler mindre enn mannsdominerte yrker, og kvinner jobber i stor grad mye mer deltid enn menn.

Ulikheten mellom kjønnene akkumuleres over tid slik at kvinner får mye mindre i pensjon selv om de eldre består av to tredjedeler kvinner. Det som gjør dette mindre bærekraftig er at kvinner har høyere sykefravær enn menn. Både menn og kvinner har veldig høyt sykefravær i Norge, og dette er kostbart (nesten like mye som pensjon).  Det er mange grunner til dette, men forholdet mellom kjønn og arbeidsmarkedet/-styrken er den underliggende årsaken.

Dynamisk modellering viser i denne avhandlingen at fordi velferdsstaten bygges på den uoppfylte nye kjønnsavtalen truer kjønnsulikhet velferdsstatens bærekraftighet.

Personalia

Erika Palmer (f. 1981) er oppvokst i Maryland, USA. Hun har bachelorgrad i psykologi (University of Maryland, College Park), mastergrad i biologisk antropologi (University College London) og mastergrad i industriell økologi (NTNU). Fra 2014-2017 har hun vært doktorgradsstipendiat ved Universitet i Bergen, Institutt for Sammenliknende Politikk. Hovedveileder har vært professor Stein Kuhnle (UiB), og bi-veileder har vært førsteamanuensis Cecilia Haskins ved Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU.