Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Elevers skriving for hånd og på tastatur

Bård Uri Jensen disputerer tirsdag 5. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Leksikosyntaktiske trekk og skriveverktøy".

Hovedinnhold

I doktorgradsarbeidet har Jensen analysert tekster skrevet av elever i første klasse på videregående skole. Formålet var å undersøke om skriveverktøyet som blir brukt påvirker setningskonstruksjon og ordvalg i tekstene. Statistiske metoder ble benyttet for avdekke systematiske forskjeller mellom tekster skrevet for hånd og tekster skrevet på pc-tastatur med tekstbehandlingsverktøy.

Påvirkningen fra skriveverktøyet viste seg å være relativt svak. For noen av de språklige variablene som ble undersøkt, var det ingen påviselig forskjell mellom håndskrevne og tastede tekster, mens det for enkelte andre variabler var slik at tastede tekster viste større frekvens av trekk som knyttes til mer spontan stil i forhold til planlagt eller redigert stil. Det var også noen forskjeller mellom gutter og jenter i hvordan de utnytter verktøyene. Jentene skrev med en mer spontan stil når de skrev på tastatur enn når de skrev for hånd, mens det var motsatt for guttene. Noe overraskende var det også slik at elever som skrev mye lengre tekster på tastatur enn for hånd, hadde flere planlagte og redigerte stiltrekk i sine tastede tekster sammenlignet med andre elever.

En viktig del av avhandlingsarbeidet dreide seg om å utvikle og utforske metoder for å analysere stiltrekk i tekster i et tekstkorpus, og Jensen sammenligner og diskuterer blant annet flere ulike måter å måle variasjon i tekstenes ordtilfang på.

Jensens arbeid har betydning først og fremst ved at det utvider forståelsen av hvordan fysiske rammebetingelser påvirker produksjon av språklige ytringer, men avhandlingen øker også kunnskapen vår om stiltrekk i elevtekster mer generelt. Dessuten blir metoder for statistiske analyser av elektroniske tekstkorpus videreutviklet.

Personalia:
Bård Uri Jensen er ansatt som høgskolelektor i norsk på avdeling for lærerutdanning og naturfag ved Høgskolen i Innlandet i Hamar. Han er utdannet sivilingeniør i informatikk ved University of Strathclyde i Skottland fra 1987 og har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo fra 2005. Han har arbeidet ved høgskolen siden 2004; tidligere har han arbeidet med IT-utvikling og som bibliotekar.