Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Observasjon av sjøis fra satellitter

Stefan Muckenhuber disputerer onsdag 6. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen og Universitetssenteret på Svalbard med avhandlingen “High resolution sea ice monitoring using spaceborne Synthetic Aperture Radar”.

Hovedinnhold

Sjøis er en sentral del av klimasystemet og kunnskap om sjøis er viktig for skipsfart, offshore-industri, og lokalsamfunn i polarområder. Satellittdata som innsamles daglig er av vesentlig betydning for å kunne observere variabilitet i sjøisens utbredelse og bevegelse. I denne avhandlingen har forfatteren utviklet og anvendt metoder for å utlede sjøisparametere med høy romlig oppløsning fra Syntetisk Apertur Radar-instrumenter (SAR) som skaffer målinger av sjøis uavhengig av dagslys og skyforhold.

Ved å kombinere effektiv dataprosessering med manuell tolkning har forfatteren laget en tidsserie av sjøisdekket i to fjorder på Svalbard over en periode på 15 år. Tidsserien viser at sjøisdekker er betydelig redusert i perioden 2006-2014 sammenlignet med 2000-2005. Videre har forfatteren laget en algoritme som automatisk diskriminerer mellom sjøis og åpent vann i SAR-data. Denne algoritmen kan brukes i produksjon av daglige iskart ved de nasjonale istjenestene i Norge og andre land. Drift av sjøis kan også utledes fra tidsserier av SAR-bilder. Forfatteren har utviklet en metodikk til beregning av isdrift basert på to algoritmer, en som bruker “feature tracking” og en som bruker “pattern matching”.

Ved hjelp av denne metoden kan isdrift utledes automatisk fra en stor mengde SAR-data. Resultatene fra isdrift-beregningene/algoritmene er validert ved å sammenligne med GPS-data fra drivende isbøyer. Algoritmen er publisert som open source og kan brukes av andre som ønsker å beregne isdrift.

Personalia
Stefan Muckenhuber er født i 1988 i Østerrike. Han tok mastergrad i fysikk ved Karl-Franzens Universitetet i Graz og skrev masteroppgaven mens han var ved Universitetssenteret på Svalbard. Fra 2013 har han vært ansatt ved Nansensenteret for Miljø og Fjernmåling og har oppholdt seg for det meste ved Universitetssenteret under doktorgradsarbeidet.