Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Psykososial helse hos voksne med diabetes type 1

Jannike Mohn disputerer torsdag 14. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Psychosocial health and metabolic control among adults with type 1 diabetes and elevated HbA1c: promoting the capacity to self-manage the condition"

Hovedinnhold

Diabetes type 1 innebærer daglig og livsnødvendig tilførsel av hormonet insulin. Den viktigste funksjonen til insulin er knyttet til regulering av blodsukkernivået. For å normalisere blodsukkeret må personen selv overvåke, vurdere og håndtere egen tilstand 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Tidligere forskning har vist at diabetesbehandlingen har stor innflytelse på den enkeltes psykososiale helse, opplevelsen av stress i hverdagen, generelt velbefinnende og selvfølelse. 

Ett mål med studien var å undersøke om veiledningsmetoden «Guided Egen-Beslutning» kunne bidra til at den enkelte i større grad når sine behandlingsmål (langtidsblodsukker/HbA1c), og i hvilken grad metoden kunne virke inn på opplevd kompetanse, autonomi og selvfølelse, diabetesrelatert stress, motivasjon og generelt velbefinnende. Mohn ønsket også å utforske faktorer som kunne bidra til å forklare diabetesrelatert stress og selvfølelse hos personer som ikke når sine behandlingsmål.
Studien ble gjennomført på Medisinsk poliklinikk (Haukeland Universitetssjukehus). Deltakerne ble tilfeldig trukket til å delta i sykepleiekonsultasjoner i gruppe eller standard individuell oppfølging. Det ble målt effekt på HbA1c, frekvens av egenmåling av blodsukker, og en rekke pasient-rapporterte mål for psykososial helse. 

Bruk av «Guided Egen-Beslutning» førte til redusert diabetesrelatert stress, økt autonomt drevet motivasjon og stabilt nivå av selvfølelse. Det var ingen effekt på HbA1c, frekvens av egenmålinger eller generelt velbefinnende. Resultatene tolkes med forsiktighet på grunn av frafallsproblemer.

I vår forståelse og håndtering av diabetesrelatert stress er det sentralt hvordan helsepersonell møter personer med diabetes. Holdninger som fremmer autonomi har betydning. Det samme har tiltak som kan øke personens opplevelse av egen kompetanse. Vår forståelse av selvfølelse i denne pasientgruppen må ses i lys av opplevd kompetanse, relasjoner til andre, forekomst av komplikasjoner og kjønn.

Personalia
Jannike Mohn er født i Bergen og er spesialsykepleier med master i Helsefag (2008). Hun har arbeidet ved Haukeland Universitetssykehus siden 1984, men har i flere perioder også vært tilsatt ved Høgskolen på Vestlandet. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, med professor Marit Graue som hovedveileder og professor Berit Rokne og førsteamanuensis Vibeke Zoffmann som medveiledere.