Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

«Du» og «jeg» på japansk og engelsk

Benedicte Mosby Irgens disputerer fredag 15. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Person deixis in Japanese and English – a Functional Contrastive Analysis.»

Persondeiksis (”personpeking”) dreier seg om språklige uttrykk som refererer til den som snakker, den som lytter og andre personer i eller utenfor samtalesituasjonen. Persondeiksis uttrykkes på ulike måter på tvers av språk. I engelsk er det grammatikalisert gjennom pronomensystemet og samsvarsbøyning i verbet. I japansk, derimot, uttrykkes persondeiksis først og fremst i form av personord, der betydningen varierer i henhold til ulike sosiale variabler, som alder, kjønn og posisjon. Samtidig tillater japansk stor grad av nominal ellipse, dvs at slike ord kan utelates dersom konteksten tillater det.

I det japanske eksempelet Denwa shite agete hoshii - (Jeg) vil gjerne at (du/dere/han/hun) skal ringe (ham/henne/dem) – er det ingen personord, men bruken av hjelpeverb antyder likevel noe om handlingens retning i relasjon til den talende. Avhandlingen er således en utforskning av områder i den japanske grammatikken som kompenserer for utelating av personord. Blant formene som er undersøkt er høflighetsformer og donatoriske verb. Disse er eksempler på deixis, men av en annen type enn persondeiksis.

Ved hjelp av to språklige korpus bestående av oversettelser mellom de to språkene, argumenterer jeg for at den formen for deixis som manifesterer seg grammatisk i japansk ikke er persondeiksis, men empatisk deixis, der de definerende trekkene ikke er første, andre og tredje person, men snarere psykologisk nær vs. fjern, dvs. graden av identifisering mellom den talende og andre personer. Funnene i avhandlingen munner ut i en mulig typologisk kategorisering av engelsk som et person-prominent språk, og japansk som et empati-prominent språk.

Personalia
Benedicte Mosby Irgens f. 1964 kommer fra Bergen og tok Mastergrad i japansk lingvistikk ved Osaka University i 1992. Siden da har hun undervist i japansk språk i Bergen, de siste 10 årene som førstelektor i japansk ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen. Disputasen finner sted fredag 15. desember kl 12:00 i auditorium A, Sydneshaugen skole.