Hjem
Nye doktorgrader

Langtidsoverlevelse og prognose etter hjerneslag

Sara Maria Mathisen disputerer torsdag 11. januar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Risk factors influencing long-term survival and nursing home placement in stroke survivors and patients with carotid stenosis".

Hovedinnhold

Hjerneslag er den nest vanligste dødsårsaken i verden, og den mest ødeleggende av alle nevrologiske sykdommer. Over 12 000 nordmenn får hjerneslag hvert år, og 2/3 av disse får vedvarende mén. Hjerneslag anses å være en av hovedårsakene til uførhet, invaliditet og sykehjemsinnleggelse. Prevalensen av hjerneslag forventes å øke signifikant, i Norge estimeres det 50% flere slag de neste 20 år.De viktigste risikofaktorene for hjerneslag er alder, høyt blodtrykk, forkammerflimmer, diabetes, røyking, høyt kolesterol og åreforkalkning i halspulsårer (karotisstenose).

I dette arbeidet analyserte vi hvordan risikofaktorene påvirker dødelighet over tid både hos pasienter med kjent åreforkalkning i halspulsårene og hos slagpasienter. Videre så vi på behov for varig sykehjemsplass. Som kontroller fungerte en gruppe personer med samme kjønn og alder fra samme geografiske område som ikke hadde hatt hjerneslag. Pasientene og kontrollene ble fulgt opp inntil 16 år.

Vi viste at bruk av kolesterolsenkende medisin hos pasienter med karotisstenose er assosiert med markert økt overlevelse, og at denne effekten øker over tid.Videre viste vi at slagpasienter har vedvarende høyere mortalitet sammenlignet med kontrollpersoner uten hjerneslag. Endringer i kreatinin, homocystein og blodsukker er assosiert med økt langtidsmortalitet og bør følges mer nøye som standard rutine etter akutt hjerneslag.Til tross for at de fleste av slagpasientene kunne skrives ut til sitt hjem, hadde en større andel av slagpasientene enn kontrollene behov for permanent sykehjemsplass over tid. Gjennomsnittlig varighet av sykehjemsoppholdene var imidlertid ikke lengre hos pasientene enn hos kontrollene.

Personalia

Sara Maria Mathisen (f.1979) er fra Helsingfors og cand.med ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2006. Hun er spesialist i nevrologi samt overlege ved Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus. Doktorgraden ble fullført ved Nevrologisk avdeling samt Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Veiledere var professor Martin Kurz og professor Jan Petter Larsen.