Hjem
Nye doktorgrader

Hvordan blir elevers læring påvirket av reformer og institusjoner?

Leroy Andersland disputerer fredag 19. januar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:” Four Essays on the Determinants of Human Capital Accumulation in Norway”.

Hovedinnhold

Skolekarakterene fra ungdoms- og videregående skole kan være avgjørende for elevers framtidsutsikter. Samtidig har flere studier vist at subjektive forhold og holdninger kan påvirke hvilke karakter læreren setter. Den første studien diskuterer hvordan man avdekker eventuelle skjevheter i karaktersetting som får konsekvenser for eleven. Studien viser ulik karaktersetting mellom elevens egen lærer og en annen lærer ved samme skole, samt mellom lokale og eksterne lærere. Dette har viktige konsekvenser for hvordan man tolker karakterforskjeller mellom grupper.

Den andre studien viser at en overgang fra geografibasert til karakterbasert inntak i videregående skole ledet til bedre resultater for elevene, spesielt for de med lavere karakterer fra ungdomsskolen. Studien gir bevis på at sosiale samspillseffekter er en betydningsfull forklaringsfaktor.

Den tredje studien analyserer konsekvensene av økningen i barnehagedeltagelse for 1-2 åringer på 2000-tallet. Ekspansjonen påvirket ulike barn forskjellig. Både kvalitetsforskjeller i barnehagesektoren, samt barnets alder er viktig.

I den siste studien undersøker vi husholdningers preferanser for barnehage, og det anvendes en metode som kan avdekke hvordan husholdninger responderer på prisendringer i barnehage. Hovedresultatene viser at konsekvensene av prisendringen på etterspørsel er forskjellig fra hva tidligere studier har vist.

Personalia

Leroy Andersland (f. 1986) fullførte mastergrad ved Norges Handelshøyskole i 2011.  Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for økonomi ved Universitet i Bergen der han har vært stipendiat. Hovedveileder har vært professor Katrine V. Løken, mens professor Espen Bratberg har vært biveileder.