Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Diabetes fotsår: telemedisinsk oppfølging og sårtilheling

Hilde Smith-Strøm disputerer fredag 16. februar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Diabetic foot ulcers – predictors of healing time and aspects of telemedicine follow up».

Hovedinnhold

Formålet med avhandlingen var å fremskaffe ny kunnskap om faktorer som påvirker sårtilheling, samt vurdere effekten av og pasienterfaringer med telemedisinsk oppfølging hos pasienter med diabetes fotsår.

I den første studien ble viktige forklaringsfaktorer for sårtilheling før pasienten startet behandlingen i spesialisthelsetjenesten undersøkt. Resultatene viste at både tidlig henvising av fastlegen til spesialisthelsetjenesten og sårets alvorlighetsgrad før behandlingen startet i spesialisthelsetjenesten var avgjørende for optimal sårtilheling.

Intensjonen med telemedisinsk oppfølging i primærhelsetjenesten er blant annet å tilby en mer sømløs behandling og samtidig opprettholde høye krav til sårpleie. Denne effektstudien undersøkte om telemedisinsk oppfølging av pasienter med diabetes fotsår i primærhelsetjenesten var et likeverdig tilbud til tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten når det gjaldt sårtilheling. Den telemedinsk delen besto av at hjemmesykepleien tok bilder av såret og sendte bilde med en vurdering av såret via en felles samhandlingsplattform til et ekspertteam på sykehuset som vurderte videre oppfølging. Resultatene viste at det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt sårtilhelingstiden, overlevelse og konsultasjon, men færre amputasjoner i gruppen som fikk telemedisinsk oppfølging. Pasientene i begge behandlingsgruppene var like tilfreds med oppfølgingen de mottok.

I den tredje studien ble kvalitative intervjuer brukt for å undersøke hvordan pasientene erfarte å få telemedisinsk eller tradisjonell oppfølging. Type oppfølging var av underordnet betydning for pasientene. Sårkompetanse blant helsepersonell, kontinuitet i behandlingen og mulighet for lett tilgjengelighet ble vektlagt. Et positivt aspekt for pasienter som fikk telemedisinsk oppfølging var at ved bruk av bilder kunne forandringer i såret raskt oppdages og behandling kunne hurtig tilpasses.

Personalia
Hilde Smith-Strøm er fra Bergen. Hun har cand.polit.-grad i sykepleievitenskap fra Universitet i Bergen og er førstelektor ved VID vitenskapelig høgskole, Bergen. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin og kandidaten har vært veiledet av professor Marjolein Iversen (HVL), professor Grethe S Tell, professor Marit Kirkevold (UiO) og professor Truls Øytbye (Duke University).