Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bedret prognose hos pasienter med ANCA glomerulonefritt

Sanjeevan Sriskandarajah disputerer fredag 16.februar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”ANCA-associated glomerulonephritis – Prognostic factors and outcome in a Norwegian cohort”

Hovedinnhold

Antinøytrofil cytoplasmatisk antistoff-assosiert glomerulonefritt (ANCA-GN) er en sjelden sykdom som gir kronisk betennelse i karnøstene i nyrene. Uten behandling av betennelsen oppstår behov for nyreerstattende behandling (dialyse) hos de fleste. Sykdommen er forbundet med både redusert livskvalitet og økt dødelighet. For å sikre behandlingskvaliteten og oppfølgingen av pasientene er det viktig å kartlegge risikofaktorer for dårlig utfall, samt pasientoverlevelse. Vevsprøve (biopsi) fra nyrene gir diagnosen, og gjennom Norsk nyrebiopsiregister er oversikten over pasienter svært god. 

Hensikten med dette arbeidet var å bruke data fra nyrebiopsiregisteret til å utforske pasientdødeligheten de siste 25 årene hos pasienter med ANCA-assosiert glomerulonefritt. I tillegg studerte vi mulige sammenhenger mellom behandlingen av sykdommen og risiko for kreftsykdom i denne pasientgruppen. Vi studerte den prognostiske kvaliteten av en internasjonal histologisk klassifikasjonsmodell basert på nyrebiopsiene.

Vi viste at overlevelsen har blitt betydelig bedre de siste 25 årene. Dette kan delvis relateres til tidligere diagnostikk og behandling med mindre tap av nyrefunksjonen. Like vel utviklet 1/3 dialysekrevende nyresvikt, og dødeligheten var 3 ganger høyere sammenlignet med normalbefolkningen. De viktigste risikofaktorene for dialysekrevende nyresvikt og tidlig død ved sykdommen er dårlig nyrefunksjon ved diagnosetidspunkt og høy alder. Videre viste vi at den internasjonale histologiske klassifikasjonsmodellen er et nyttig verktøy til å identifisere pasienter som er spesielt utsatt for å utvikle dialysekrevende nyresvikt. Vi fant også at den totale forekomsten av kreft ikke var økt i denne pasientgruppen, men risikoen var betydelig for undergrupper av som hudkreft (basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom), blodkreft og hos transplanterte pasienter. 

Forskningsarbeidet består av en av verdens største pasientgrupper med ANCA-GN og har bidratt med økt kunnskap om overlevelse og oppfølging.

Personalia
Sanjeevan Sriskandarajah (f.1987) er født i Sri Lanka og oppvokst i Oslo. Han fullførte medisinstudiet og forskerlinje ved Universitetet i Bergen (2015) og er turnuslege ved Oslo Universitetssykehus. Doktorgraden ble fullført ved klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Hovedveileder for forskningsarbeidet var førsteamanuensis Rune Bjørneklett, biveiledere vare professor Steinar Skrede og professor Leif Bostad.