Hjem
Nye doktorgrader
Disputas

Motivasjon som forutsetning for læring

Lucas Matias Jeno disputerer fredag 16. februar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The antecedents and consequences of students´ autonomous motivation. The relation between need-support, motivation, and academic achievement"

Hovedinnhold

Lærere og læringsaktiviteter som gir studentene valg og muligheter, tilpassede utfordringer, og en opplevelse av å bli ivaretatt øker studentenes motivasjon, læring, og ønske om å fortsette studiene. Gjennom tre undersøkelser av studenter i høyere utdanning fant Jeno at studenter som opplever læringsaktiviteter og undervisere som støtter, fremfor hindrer, deres indre motivasjon lærer mer og trives bedre.

Første undersøkelse var en nasjonal undersøkelse blant biologistudenter som kartla deres opplevelse av læringsstøtte, motivasjon, livsmål, og frafall tidlig i semesteret. Disse dataene ble koblet med semesterkarakterene. Resultatene viste at studenter som opplevde å bli støttet av undervisere og medelever hadde indre mål, opplevde mer mestring og selvbestemt motivasjon, noe som igjen førte til bedre karakterer og ønske om å fortsette studiene.

Andre undersøkelse var et eksperiment som sammenlignet motivasjon og læring hos studenter som brukte en mobil applikasjon med studenter som brukte en tradisjonell bok som hjelpemiddel for å identifisere arter. Studentene som brukte mobil applikasjonen hadde høyere motivasjon, følte mer mestring, og lærte mer, sammenlignet med boka.

Tredje undersøkelse sammenlignet en tradisjonell forelesning med mer studentaktiv gruppebasert undervisning der studentene samarbeider og diskuterer stoffet i timene fremfor å høre på en underviser. Resultatene viste at studentaktiv undervisning førte til høyere motivasjon, mestring, engasjement, og læring hos studentene. 

Tradisjonelt har høyere utdanning brukt undervisningsmetoder som passiviserer studentene, fremfor å aktivisere dem. Dette på tross av at forskning viser at aktiv undervisning medfører mer motivasjon og læring. Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om hvordan skape optimal motivasjon og læring hos studentene. Institusjoner blir anbefalt å utvikle og bruke metoder som støtter studenters indre motivasjon i arbeid mot frafall, vurdering, og læring.

Personalia
Lucas Matias Jeno (f. 1989) har en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Bergen. Ph.d.-prosjektet ble utført ved Institutt for Biovitenskap i forskningsgruppen bioCEED. Prosjektet er gjennomført som en del av bioCEED - Senter for Fremragende Utdanning i biologi. Hovedveileder har vært Professor Arild Raaheim, UiB. Biveileder har vært Professor Vigdis Vandvik og Professor Anne Grete Danielsen.