Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Å tenke endring

Magnus Michelsen disputerer fredag 23. februar 2018 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen: "Tarrying with Sexual Matters; Thinking Change from Lacan to Badiou".

Hovedinnhold

Det overordnede spørsmålet for avhandlingen er hvordan endring og nyskaping er mulig. Dette utforskes gjennom en lesning av Alain Badious filosofi og dennes såkalte traversering av Jacques Lacans psykoanalytiske antifilosofi. Hvilke implikasjoner har denne traverseringen for Badious tenkning omkring subjektets forutsetninger og mulighetsbetingelsene for radikal endring? 

Spørsmålet om det seksuelles funksjon i denne forbindelsen er avgjørende. Det seksuelle er grunnleggende for psykoanalysens begrep om subjektet og dets konstituerende handling, men desto mindre sentralt i Badious filosofi – ved første øyekast. Avhandlingens hovedpåstand er likevel at en nøkkel for å forstå betydningen og implikasjonene av Badious traversering av Lacan, og dermed også hans tenkning omkring subjektet og mulighetsbetingelsene for radikal endring, er å finne der hvor Badiou ikke kan unngå – tilsynelatende uten grunn – å dvele ved det seksuelle. 

En nærmere analyse av tre steder der det seksuelles funksjon insisterer i Badious traversering av Lacan fremhever hvordan Badious tenkning skiller seg fra andre retninger innenfor samtidens radikal tenkning. Avhandlingen demonstrerer hvordan Badiou, gjennom en matematisk og materialistisk dialektikk som går utover psykoanalysens lokalisering av punktet der loven motsier og undergraver seg selv, og utover diverse diskurs-kritiske identifiseringer av ulike undertrykkelses- og underordningsmekanismer, åpner for å tenke subjektets konstituerende handling som en pågående prosess. Slik åpnes det også for å tenke endring og nyskaping affirmativt og kreativt (og ikke negativt og kritisk), noe som i siste instans har implikasjoner for tilnærmingen til spørsmålet om mulighetene for en ny og annerledes egalitær-emansipatorisk politikk.

Personalia
Magnus Michelsen (f. 1984) har en mastergrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen, og er medlem av forskergruppen for Radikal Filosofi og Litteratur (RFL). Doktorgradsavhandlingen ble skrevet ved Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning (SKOK). Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært Kari Jegerstedt, mens Kjell Soleim har vært biveileder.