Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Prognostiske biomarkører ved ikke-småcellet lungekreft

Maria Paula Ramnefjell disputerer tirsdag 10. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Prognostic biomarkers and clinico-pathologic characteristics in non-small cell lung cancer. A study with special focus on tumor-vascular interactions."

Hovedinnhold

Lungekreft er en vanlig kreftform hos både menn og kvinner. Til tross for flere nye behandlingsmuligheter de siste årene er dødeligheten fortsatt høy. Det er således et tydelig behov for nye og bedre biomarkører som kan bidra til målrettet valg av optimalisert behandling. 

I dette forskningsprosjektet er det undersøkt ulike trekk ved lungekreft-svulster, blant annet vekst av kreftceller inn i blodkar og lymfebaner, som et tidlig tegn på spredning. Det ble funnet at slike forandringer har stor prognostisk verdi, spesielt i de to største undergruppene av ikke-småcellet lungekreft; adenokarsinom og plateepitelkarsinom.
Videre ble det sett på uttrykk i kreftcellene av proteinmarkører som tidligere har vist seg å ha en funksjon i forhold til svulstenes evne til å invadere omgivende vev og spre seg til andre deler av kroppen. Vi fant at lavt uttrykk av et av disse proteinene, SerpinB2, var assosiert med dårligere overlevelse for pasientene.

Nydannelse av kar (angiogenese) har vært assosiert med tumorvekst og spredning i mange kreftformer, inkludert lungekreft. I dette prosjektet ble det funnet at en ny markør for aktiv dannelse av blodkar (Nestin-Ki67) i adenokarsinomer, uttrykt som vaskulær proliferasjonsindeks, var assosiert med aggressive tumor-karakteristika slik som infiltrasjon i blodkar. Høy vaskulær proliferasjonsindeks var assosiert med dårligere lungekreft spesifikk overlevelse. 

Funnene har gitt økt kunnskap om lungekreft, og studiene kan bidra til økt forståelse av samspillet mellom tumorceller og det omgivende mikromiljøet.

Personalia
Maria Ramnefjell (f. 1975) er oppvokst på Kolbotn utenfor Oslo. Hun avla embetseksamen i medisin ved Universitetet i Bergen i 2002, ble spesialist i patologi i 2011, og arbeider nå som overlege ved Avdeling for Patologi, Haukeland Universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet ble utført ved CCBIO, Klinisk Institutt 1 og Gades Laboratorium for Patologi, Universitetet i Bergen, i perioden 2014-2017. Hovedveileder var professor Lars A. Akslen, med førsteamanuensis Lars Helgeland som biveileder.