Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bioprospektering av polyfenoler fra marine planter

Kjersti Hasle Enerstvedt disputerer torsdag 26. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Analysis of polyphenolic content in marine and aquatic angiosperms from Norwegian coastal waters".

Hovedinnhold

Det biologiske mangfoldet i havet antas å være en viktig kilde til naturlige, biologisk aktive forbindelser, som potensielt kan benyttes i for eksempel mat eller farmasøytisk industri. Det marine artsmangfoldet er per dags dato i liten grad utforsket, til tross for at mesteparten av jorden er dekket av hav. Kjennskap til kjemisk struktur og egenskaper til de biologisk aktive forbindelser fra marine kilder er også begrenset da isolering og strukturbestemmelse er krevende. 

Polyfenoliske planteforbindelser, som flavonoider og fenoliske syrer, er kjent for å ha antioksidantaktivitet, og antas å spille en viktig rolle i plantenes forsvar mot blant annet UV-stråling og bakterie- og/eller virusangrep. Den biologiske aktiviteten til flavonoider og fenoliske syrer regnes for å ha positiv effekt på ulike helseproblem, som for eksempel diabetes og hjerte-kar-sykdommer. Forekomsten av polyfenoler er godt dokumentert i de fleste landplanter, mens flavonoidinnhold i marine planter i svært liten grad har vært forsket på. Enerstvedt sitt arbeid fokuserer på isolasjon og strukturoppklaring av flavonoider og fenoliske syrer i marine og akvatiske planter hentet fra Norges kyst. 

Arbeidet er basert på tre vitenskapelige artikler. Den første artikkelen tar for seg isolasjon, strukturoppklaring og stabilitet av 15 flavonoider i den marine planten Zostera marina (ålegras) ved bruk av avanserte analytiske metoder. I artikkel 2 undersøkes mengdeinnholdet av polyfenoler i ålegras (Z. marina) og dvergålegras (Z. noltii). I perioden 2014-2016 ble det funnet at innholdet av polyfenoler var høyest om våren og sommeren, og lavest høst og vinter for arten Z. marina. I motsetning til dette var det polyfenoliske innholdet høyest om vinteren i den termofile arten Z. noltii. Denne observasjonen gir ytterligere bevis for polyfenolenes beskyttende rolle i planten. I den tredje artikkelen karakteriseres det polyfenoliske innholdet i de akvatiske plantene Ruppia cirrhosa (skruehavgras) og Ruppia maritima (småhavgras) for første gang. Begge plantene hadde et høyt innhold av antioksidanten chicoric acid, som blant annet er kjent for å styrke immunforsvaret og bekjempe virusinfeksjoner som forkjølelse. Mengdene som ble funnet i norsk Ruppia er på høyde med mengder funnet i rød solhatt, som i dag er kommersiell kilde til chicoric acid.

Personalia
Kjersti Hasle Enerstvedt er født i 1984, og oppvokst i Førde i Hordaland. Hun er utdannet radiograf (2006) og har en mastergrad i organisk kjemi (2010) fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har blitt utført ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen i perioden 2013-2018. Veiledere er Førsteamanuensis Monica Jordheim (hovedveileder) og Professor Øyvind M. Andersen ved Kjemisk institutt.