Hjem
Nye doktorgrader

Hvordan påvirker våre sosiale liv idéen om klimaendring?

Aase J. Kvanneid disputerer tirsdag 15. mai 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Waterworn: Climate Change Resonance in the Shivalik Hills of North India".

Hovedinnhold

Dette forskningsprosjektet omhandler hvordan en såkalt global "klima-bevissthet" nedfeller seg i et lite lokalsamfunn i Nord India. Analysen trekker på et langvarig feltarbeid blandt bønder og landeiere, lokalpolitikere og frivillige. Etnografien belyser dermed trefningspunktene mellom lokalt, sosialt liv, og utviklingsrettet arbeid.

Shivalik-fjellene i Nord India er en region hvor det er drevet rovdrift på naturressurser over lengre tid, og hvor klimaendringene antas å gjøre situasjonen desto mer belastende for mennesker og økosystem. Klimaendring og overføringen av kunnskapen rundt den, står her dermed sentralt.

Vannets kretsløp, og vann som knapp ressurs, spiller en sentral rolle i analysen. Da vanntilførselen til lokalsamfunnet ble endret – både gjennom handlingene til et internasjonalt støttet irrigasjonsprosjekt, og gjennom endringer i klima og miljø – ble lokale maktforhold satt i spill. I tillegg viste lokale reaksjoner på en regional flomkatastrofe og et jordras, begge utløst av unormalt kraftig nedbør, hvordan globale endringer i klima og miljø relaterte seg til lokalt sosialt liv. Klimaendringene ble dermed tolket som et moralsk korrektiv til hvordan mennesker burde forholde seg til hverandre, til sine guder, og til omgivelsene.

Hovedfunnet er at klima- og miljøbevissthet i Nord-India veves sammen med en nasjonal diskurs om fremgang og modernisering. Denne meningsveven har mye å si for hvordan idéen om klimaendring nedfeller seg, og gis mening, lokalt. Arbeidet tar slik sikte på å vise hvor tett menneskers praktiske kunnskap om sitt nærmiljø henger sammen med den globale idéen om klimaendring.

Funnene bidrar til en dypere innsikt i menneskers forhold til endringer i miljø og klima, og hvorfor disse må sees i sammenheng med større sosiopolitiske endringer.

PERSONALIA:

Aase Jeanette Kvanneid (f.1984) har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen, og har vært ansatt som doktorgradsstipendiat samme sted fra 2011-2017.

Doktorgradsarbeidet har vært et frittstående forskningsprosjekt under institutt for sosialantropologi, hvor hovedveileder har vært prof. Kathinka Frøystad (IKOS/UiB) og bi-veileder var prof. Ståle Knudsen (UiB).