Hjem
Nye doktorgrader

Økt fare for hjerneinfarkt hos kreftpasienter

Henriette Aurora Selvik disputerer fredag 25.mai 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Cancer-Associated Ischemic Stroke: The Bergen NORSTROKE Study".

Hovedinnhold

Hjerneinfarkt og kreftsykdom er ledende årsaker til dødelighet og sykelighet globalt. Hjerneinfarkt forårsakes av blodpropp i et blodkar i hjernen. Pasienter med kreft har økt risiko for å få hjerneinfarkt blant annet fordi kreft kan føre forandringer i blodet slik at det lettere dannes blodpropper.

Hjerneinfarkt og kreft deler flere risikofaktorer, som for eksempel fedme, diabetes type 2, høyt blodtrykk, røyking og inaktiv livsstil. Disse risikofaktorene vil alle kunne føre til en type betennelsestilstand i kroppen, inflammasjon, som også øker risikoen for både hjerneinfarkt og kreft.

Ved hjelp av data fra NORSTROKE-registeret, Haukelands omfattende hjerneslagregister, har Selvik kartlagt forekomsten av kreft hos pasienter med hjerneinfarkt og sammenliknet den med forekomsten av kreft i normalbefolkningen. Hun har også sammenliknet risikofaktorer, årsaker til hjerneinfarkt og prognose hos hjerneinfarktpasienter med kreft.

Sammenhengen mellom kreft og hjerneinfarkt har ikke vært undersøkt i Norge tidligere og det er sparsomme data også internasjonalt. Forekomsten av kreft-relatert hjerneinfarkt vil øke på grunn av at befolkningen blir eldre og delt risikofaktorprofil. Det er derfor viktig å få kartlagt problemet i en norsk befolkning, samt belyse hvordan man bør avdekke kreft hos slagpasienter på et tidlig tidspunkt.

Selvik viste at ved å bruke en kombinasjon av blodprøver (D-dimer og hemoglobin) og røykevaner i en skår kan nevrologer i Slagenheten avdekke hvilke pasienter med hjerneinfarkt som kan ha en aktiv underliggende kreft og som derfor bør screenes for kreft. Ettersom lungekreft er en av de vanligste krefttypene forbundet med hjerneinfarkt, kan screening for eksempel være CT-bilder av lungene. Dette vil kunne avdekke kreftsykdom på et tidligere tidspunkt, noe som vil være av stor nytte for pasienten selv, pårørende og samfunnet.

Personalia:

Henriette Aurora Selvik (f. 1990) studerte ved Universitetet i Bergen (UiB) og avla medisinsk embetseksamen i 2016. Hennes doktorgradsarbeid ble begynt gjennom Forskerlinjen ved UiB. Hun har siden høsten 2016 vært stipendiat og Ph.D.-kandidat ved Klinisk institutt 1, UiB. Arbeidet er utført ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder er professor Halvor Næss og biveiledere er professor Lars Thomassen, professor Ulrike Waje-Andreassen og Ph.D Christopher Elnan Kvistad.