Hjem
Nye doktorgrader

Utfordringer, forventninger og mestring i integrasjonsarbeid

Rebecca Lynn Radlick disputerer fredag 25.mai 2018 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Implementing integration programs: Accountability, coping, and the pursuit of performance».

Hovedinnhold

De som jobber med introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger i kommunene opplever ulike typer press i sitt daglige arbeid. Det har til nå forelagt lite kunnskap om de utfordringer og forventninger de som iverksetter programmet opplever. I Radlicks avhandling anvendes ansvarsrelasjoner og mestringsstrategier som et rammeverk for å forklare rollene og atferden til de ansatte. Ansvarsrelasjoner har både formelle og følelsesmessige aspekter, mens mestringsstrategier brukes for å håndtere utfordringer i det daglige arbeidet med målgruppene.

Basert på data innsamlet gjennom en nasjonal spørreundersøkelse fant Radlick støtte for at få ressurser, krav fra andre aktører og krevende deltakere påvirket bruk av mestringsstrategier. For eksempel, oppfattet ressursmangel bidro til at de ansatte måtte prioritere deltakerne som krevde mest oppmerksomhet. Analysen viser videre at de ansatte ofte brukte strategier som var positive for programdeltakerne, som å tolke regelverket i deres favør.

Når det gjelder ansvarsrelasjonene viser avhandlingen at ledere og kolleger var viktigst for dem som iverksetter programmet, mens deltakerne formelt sett var mindre viktige. Resultatene viser et vesentlig skille mellom det formelle og det følelsesmessige: programrådgivere følte et relativt stort ansvar overfor deltakere til tross for at denne ansvarsrelasjonen var lite formalisert. Et annet funn var at ansvarsrelasjonen til eksterne aktører (lokale politikere) spilte en mindre rolle.

Forholdet mellom ansvarsrelasjoner, mestringsstrategier og individuell prestasjon ble også analysert, men avhandlingen fant ingen sammenheng mellom sistnevnte og de førstnevnte. Alt i alt støtter resultatene en tolkning om at de ansatte jobber mer i samsvar med profesjonelle normer enn etter sine egne interesser, til tross for stort arbeidspress.

Personalia

Rebecca Lynn Radlick har bachelorgrad i Criminal Justice (State University of New York at Albany) og mastergrad i Public Administration fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitet i Bergen der hun har vært tilsatt som stipendiat. Veileder for avhandlingen har vært professor Harald Sætren (UiB).