Hjem
Nye doktorgrader

Klimaendring og arealbruk i relasjon til arters geografiske utbredelse i Himalaya

Madan K. Suwal disputerer fredag 8.juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ‘Spatial dynamics of species distributions in an anthropogenic landscape in the context of climate change’.

Hovedinnhold

Biologiske arter endrer geografisk utbredelse som en respons på den pågående klima- og arealbruksendringen. Dette har blitt vitenskapelig dokumentert for mange arter over hele verden, spesielt i Europa og Nord-Amerika. Himalaya er verdens lengste høyde gradient er et perfekt sted for slike studier, men få studier har vært gjort der.

Doktorgradsavhandlingen omhandler dyr og planters relasjon til klima og arealbruksendring i ulike regioner i Himalaya. Treet som danner tregrensen i Himalaya, Abies spectabilis, har vandret oppover fjellsiden i Nepal, men endringen er bare signifikant der beitepresset er drastisk redusert, noe som viser at tregrenser er både bestemt av klima og menneskelige faktorer.

Det er usikkert om de sjelden rododendron-artene i Nepal klarer å endre sin geografiske utbredelsen slik at de overlever framtidens klimaendring.

Macaca apekatten er utbredd fra Nepal i nordvest til Vietnam i sørøst, og er delt i to geografisk adskilte underarter hvor mega-elven Brahmaputra setter grensen. Begge artene vil måtte endre sine geografiske utbredelser for å finne habitat i framtidens klima. Den geografiske fordeling av skog, jordbruk og urbane arealer vil bestemme om det er mulig å migrere inn i nye områder. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne forvalte disse pattedyrene på en bærekraftig måte.

Alle studiene viser at klimaendringer fører til at arter må endre sine geografiske utbredelser, det er midlertid menneskelig arealbruk og andre menneskelige faktorer som avgjør om de klarer det.

Personalia

Madan Krishna Suwal, født 1980, er biogeograf og miljøforsker fra Bhaktapur, Nepal. Han har vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for geografi, UiB, siden 2014, overvåket av prof. Ole R. Vetaas. Madan Krishna Suwal analyserer geografisk utbredelse av arter i Himalaya. Han har en spesiell interesse for romlige mønstre som dannes i interaksjonen mellom klima og antropogene faktorer i stor skala, hvor han bruker romlig analyseverktøy som GIS, samt romlige og økologiske programpakker i den åpne program-portalen R.