Hjem
Nye doktorgrader

Sykehjemspasienten, legen og døden

Anette Fosse disputerer 14. juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle".

Hovedinnhold

Nesten halvparten av alle dødsfall i Norge skjer i sykehjem. I nært samarbeid med pleiepersonalet skal sykehjemslegen bidra til at pasientens verdighet ivaretas i livet med døden i sikte. For å oppnå dette må legen vite noe om hva pasient og pårørende ønsker og forventer, utdanningen må sette legen i stand til å møte forventningene, og rammebetingelsene for sykehjemslegens arbeid må legge til rette for dette.

I denne avhandlingen har Anette Fosse undersøkt vilkår for at legen skal kunne bidra til verdighetsbevarende behandling og omsorg for pasienter i livets sluttfase i sykehjem.

En metasyntese av kvalitative studier viste at pasienter og pårørende ønsker en tilgjengelig sykehjemslege som gjenkjenner sykdomsforløp og forutser behov for informasjon og lindring. I en fokusgruppestudie fortalte turnusleger i sykehjem at de lærte nye sider ved legerollen og tverrfaglig samarbeid i møte med døden. De fikk erfaring med vanskelige samtaler om livets slutt og innsikt i verdien av å bli kjent med pasientens historie.

En spørreundersøkelse blant norske og nederlandske sykehjemsleger viste at barrierer for god behandling ved livets slutt var lav pleierbemanning, lite lege-tid og mangelfull kompetanse. Som forbedringstiltak foreslo sykehjemslegene å involvere pårørende mer, ha rutiner for forhåndssamtaler, og målrettet utdanning om livets slutt.

Forhåndssamtaler bør være en del av sykehjemslegens verktøykasse, men upersonlig og sjekklistepreget bruk kan krenke pasientens verdighet. Forhåndssamtaler med behandlingsbegrensning som formål kan medføre en utilsiktet underbehandling av sykehjemspasienter. Legeutdanningen bør legge større vekt på refleksjon rundt døden, og sette leger i stand til å tåle eksistensielle og faglige dilemma i livets sluttfase. Sykehjem kan med fordel tas i bruk som læringsarena. I avhandlingen er det sykehjemslegens rolle som er undersøkt, men analysene av legers forhold til døden og arbeid med mennesker i livets siste fase har relevans for alle leger.

Personalia

Anette Fosse (1962) tok medisinsk embedseksamen ved Universitetet i Trondheim i 1987. Hun er spesialist i allmennmedisin og arbeider som fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana. Doktorgradsarbeidet utgår fra Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Uni Research Helse i Bergen og Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Veiledere har vært seniorforsker Margrethe Aase Schaufel, professor Kirsti Malterud og professor Sabine Ruths.