Hjem
Nye doktorgrader

Styring og endring av sykehus

Kari Guldbrandsøy disputerer onsdag 20. juni 2018 for ph.d.-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen «Styring og endring av sykehus - Ingen slipper unna politikken».

Hovedinnhold

Avhandlingen tar for seg innføringen av en ny styringsreform av sykehusene i Norge i 2002; den såkalte Sykehusreformen. Eierskapet til sykehusene ble overført fra 19 politisk styrte fylkeskommuner til staten, som delegerte stor grad av myndighet til fem administrative regionale helseforetak.

Avhandlingen undersøker hvilke endringer som oppsto i statens styring av sykehusene de fem første årene etter 2002. Studien tar utgangspunkt i begrepet governance definert som fire ulike styringsformer: hierarki (tradisjonelt byråkrati), marked, profesjon og nettverk.

Selv om funnene viser at staten synes å styrke seg ved å ta i bruk alle de fire styringsformene i gjennomføringen av sin politikk, viser avhandlingen at den hierarkiske styringsformen fortsatt står sterkt. For å undersøke hvordan beslutningsprosessene knyttet til de ulike styringsformene arter seg, studeres to prosesser som tok sikte på å endre organiseringen av to forskjellige sykehustjenester. Analysen av beslutningsprosessene tar i bruk et institusjonelt-, et profesjons-, og et politisk perspektiv.

Funnene viser at verken prosessene eller utfallet de første årene ble slik det kunne forventes ut fra en reform som var influert av New Public Management. Det regionale foretakets autonomi og myndighet til selv å kunne beslutte hvordan tjenestene skulle organiseres ble mindre enn forventet. Det viste seg også at det ikke lyktes å skille politiske, administrative og faglige spørsmål fra hverandre slik reformen tok sikte på, og at styringsformene slik de utviklet seg i perioden kan bidra til å forklare dette.

Personalia

Kari Guldbrandsøy er oppvokst i Bergen. Hun er cand.polit. fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i 1993. Hun har mange års erfaring fra ulike stillinger innen spesialisthelsetjenesten, og arbeider i dag ved Haukeland universitetssjukehus. Stipend til prosjektet er finansiert av Helse Vest.