Hjem
Nye doktorgrader

Ludvig Holbergs retorikk

Trygve Svensson disputerer 22. juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Ludvig Holbergs retorikk».

Hovedinnhold

Avhandlingen bygger bro mellom to tradisjoner: Moderne skandinavisk Holberg-forskning og moderne skandinavisk retorikkforskning. Hovedmålet er å se hvordan retorikkfaget kan få oss til å lese Holberg på nye måter, og lære oss noe nyttig om retorikkhistorien ved å se på Holbergs plass i den.

I tillegg har et mål med avhandlingen vært å få perspektiver på problemstillinger retorikkfaget forholder seg til i vår egen tid. For eksempel ble en av avhandlingens artikler (om ytringskultur, skrevet med Helge Svare) gjenstand for en lengre debatt i Aftenposten.

Det gjennomgående retoriske perspektivet i avhandlingen er handlingsperspektivet. Det vil si at retorikk kan brukes til å studere hvordan vi handler med kommunikasjon. Det tas til orde for et flerstemt og dynamisk handlingsperspektiv. Det skiller seg noe fra tradisjonell retorikk, hvor man ofte legger vekt på kommunikasjon med klar intensjon, rettet mot overbevisning.

Begrepet ”ytringskultur” brukes som analyseredskap på Holbergs livslange didaktiske prosjekt, siden svært mange av hans tekster handler om hvordan vi ytrer oss. Ideen om ”ytringskultur” stammer fra en av avhandlingens artikler, ”Ytringskultur bør finde sted” hvor begrepet brukes som et redskap til å forstå samtidige debatter om ytringsfrihet og ytringsansvar.

I avhandlingen fremmes flere perspektiver som er nye for Holbergforskningen. Det vises bl.a. at Holbergs retorikksyn har basis i hans særegne naturrettsfilosofi og derfor kan betegnes som et naturrettslig retorikksyn. Det innebærer et bestemt syn på søken etter rasjonalitet og situasjonalitet på samme tid.

En teoretisk nyvinning er at Quentin Skinners retorisk forankrede, historiske metode kombineres med det sentrale begrepet fra ny-historiker Stephen Greenblatt om forhandlinger. Disse to teoretikerne er ikke brukt i kombinasjon før, og det argumenteres for at det er nyttig for retorisk analyse. Skinners perspektiv på intensjonalitet og Greenblatts mer nyanserte språksyn, gir rom for en rikere og mer nyansert retorisk lesning av stykker som Den Politiske Kandstøber.  

Avhandlingen består av fem fagfellevurderte artikler som alle er publisert, samt en innledende kappe.

 

Personalia

Trygve Svensson har mastergrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han jobber nå som rådgiver på CEO Office i Equinor. Svensson har bakgrunn som stipendiat og lektor ved UiB i tillegg til variert erfaring fra politikk og samfunnsliv. Han har vært statssekretær og politisk rådgiver for Arbeiderpartiet i tillegg til kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese, assistent i psykiatrien og fisker.