Hjem
Nye doktorgrader

Barn plassert på tvang i barnevernsinstitusjoner

Monika Alvestad Reime disputerer fredag 22.06.2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Barn på tvang. Nyere styringstrender og konkurrerende diskurser i institusjonsbarnevernet.

Hovedinnhold

Arbeid med barn på tvang er et kontroversielt område med dilemmaer av både faglig, etisk og moralsk art. De senere årene har det vært en politisk ambisjon å øke reguleringen av barnevernsinstitusjonene, blant annet gjennom krav til evidensbaserte metoder og styrking av barnets rettigheter. Disse nye kravene utfordrer etablerte arbeidsmåter. Gjennom en diskursorientert tilnærming undersøker avhandlingen hvilke forståelser ansatte og barna selv tar i bruk når de gir mening til institusjonshverdagen og hvordan dette står i forhold til de politiske styringstrendene.

Monika Alvestad Reime finner i studien at det er til dels andre og motstridende forståelser av kunnskap og av barnet som dominere hos de ansatte enn det som fremkommer i de politiske styringsdokumentene. De ansatte legger vekt på uavhengighet, skjønn og autonomi når de beskriver arbeidshverdagen, og barnet snakkes frem som uansvarlig og i risiko, noe som er vanskelig å forene med hensynet til barnet som rettssubjekt. Samtidig viser funn i studien at barna selv er kreative i å skape sitt eget handlingsrom, men Reime poengterer at tvangskonteksten og de dominerende profesjonelle forståelsene gir barna begrensede muligheter til å skape sin egen identitet.

Avhandlingen bidrar til å nyansere og utfordre etablerte politiske ideer på institusjonsfeltet. Blant annet reiser avhandlingens funn spørsmål knyttet til bruken av åpne institusjoner som det foretrukne alternativet når barn plasseres på tvang. Den sammenkoblingen av tvang og frihet som skjer i åpne institusjoner fremstår som et umulig kompromiss og skaper dilemmaer, både for de ansatte og for barnet. Videre bidrar avhandlingens funn også til å problematisere ideen om barnet som individuelt rettssubjekt og dens konsekvenser for barn på tvang. Særlig pekes det på dilemmaer som utløses av det gjensidige forholdet mellom rettigheter og ansvar.

Personalia

Monika Alvestad Reime (f.1977) fra Hildre, er utdannet sosionom og har mastergrad i administrasjon – og organisasjonsvitenskap fra UIB. Hun er tilsett ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.