Hjem

Nye doktorgrader

Bakterier i energiproduksjon og opprensking

Anders Schouw disputerer 27.06.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Isolation and genome analysis of Vallitalea guaymasensis L81; energy metabolism, syntrophy and applications.

I denne studien ble det isolert og beskrevet en ny bakteriestamme fra dyphavet, som i samarbeid med andre bakterier og arker kan bryte ned olje. Bakteriestammen kan også omdanne en rekke karbohydrater og aminosyrer til hydrogen.

Disse egenskapene gjør den interessant i forbindelse med produksjon av bioenergi fra organisk avfall, og i forbindelse med opprensking av oljeforurensning. Bakteriestammen, kalt Vallitalea guaymasensis L81, ble isolert fra en hydrotermal skorstein fra området Lokeslottet på 2400 meters dyp.

Som en del av studien ble bakteriestammens genom sekvensert og analysert. Informasjonen fra denne analysen ble kombinert med dyrkingseksperimenter i laboratoriet for å finne bakteriens potensiale for nedbrytning av forskjellige forbindelser.

Studien bidrar til en økt forståelse for potensialet som ligger i bakteriesamfunnene i dyphavet, både med tanke på industri og miljø.

Personalia

Anders Schouw ble født i Stavanger i 1981, og fullførte sin masteroppgave i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 2008.