Hjem
Nye doktorgrader

Rettsliggjøring av psykisk helsevern i Norge

Anna Stephansen disputerer fredag 17. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Juridification of Health Care: The Act on Patients’ Rights and Clinical Judgment”.

Hovedinnhold

Avhandlingen handler om forholdet mellom rettslig regulering og klinisk skjønnsutøvelse i den norske spesialisthelsetjenesten, med særlig henblikk på medvirkning og informasjon i helsetjenester. Avhandlingen er basert på intervjudata med psykologer og psykiatere ved distriktpsykiatriske sentrer i Helse Vest, og på pasient- og brukerrettighetsloven (rett til medvirkning og informasjon) med veiledere. Veiledere beskriver helsemyndighetenes oppfatning av hva som er rett fortolkning av regelverk, men er ikke rettslig bindende. Veilederne er ment å være et bidrag i den kliniske beslutningsprosessen når spesialisthelsetjenesten skal informere og involvere pasienter i gjennomføringen av helsehjelp.

Blikket er rettet mot effekten lovene og pasientveiledningene har for pasientenes mulighet til medvirkning i behandlingen og til å få informasjon om denne. Klinikernes kjennskap til pasientveiledere og loven er også undersøkt. Avhandlingen bygger på et institusjonelt teoretisk perspektiv, det vil si forestillingen om betydningen av måter å tenke, handle og praktisere behandling på etablert i det kliniske feltet. Nye medlemmer i kliniske yrker lærer hva som er hensiktsmessig gjennom utdanning og erfaring.

Et hovedfunn fra studien er at regulering gjennom lov og veiledere ikke er et godt instrument for å regulere/styre de fagprofesjonelles faktiske kliniske atferd. Studien avdekker at på flere områder har organisasjonsmessige forhold, samt profesjonsbaserte normer og verdier, større kraft til å forklare faktisk atferd enn loven. Det kan eksemplifiseres med informasjon om bivirkninger og risiko. Lovgiveren presiserer at denne informasjonen skal pasienter få. Denne studien viser at det varierer hvordan eller i hvilken grad denne informasjonen gis i klinikken.

Personalia

Anna Stephansen er født i 1980 og oppvokst i Łódź i Polen. Hun har MBA fra Høyskolen for Entreprenørskap og Ledelse i Łódź, og M.Phil. fra Universitetet i Bergen. Forskningsarbeidet er finansiert av Høgskulen på Vestlandet. Hun er i dag sekretariatsleder for Regional Etisk Komité (REK Vest) i Bergen.