Hjem
Nye doktorgrader

Fjellvegetasjonen i Himalaya forandres på grunn av klima- og arealbruks- endringer

Kuber P. Bhatta disputerer fredag 31. august 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Spatiotemporal dynamics of plant assemblages under changing climate and land-use regimes in central Nepal Himalaya”.

Hovedinnhold

Arealbruksendringer og global oppvarming har endret artssammensetning og geografisk utbredelse av naturlig vegetasjon over hele verden. Denne trusselen mot biodiversiteten har vært dokumentert mange steder, men selv om Himalaya-regionen har hatt større endringer i klima enn de fleste områder i verden er det få studier fra Himalaya.

Ved å sammenligne eldre vegetasjonsdata fra sentral-Himalaya (Nepal) med dagens vegetasjon fant jeg systematiske endringer i vegetasjonen de siste tiårene. Endringene kan knyttes til vekselvirkning mellom klimaendringer og arealbruksforandringer i Himalaya-regionen. Dette fører til økning i varmtilpassede arter og en nedgang i kaldtilpassede arter. Imidlertid har nedgang i beitetrykket fra husdyr og fortetning av skogdekke motvirket klimatiske effekter på et lokalt landskapsnivå. Mens de fleste arter har migrert oppover langs Himalayas fjellsider så har ganske mange vandret nedover. Det er derfor avgjørende å forstå endringsmekanismer på ulike geografisk skala hvis man skal ha en aktiv og tidsriktig forvalting av biodiversiteten.

Denne typen studier kan støtte vitenskapsbasert forvaltning av biodiversiteten både i relasjon til arealbruksendring og klimaendringer.

Personalia

Mr. Kuber Prasad Bhatta, født 1980, er vegetasjonsøkolog og biogeograf fra Nepal. Han har vært PhD student på Institutt for Geografi ved Universitetet i Bergen siden 2014, under veiledning av Prof. Ole R. Vetaas og Prof. John-Arvid Grytnes.

Han har fokusert på romlige og temporære vegetasjonsendringer samt biodiversitet i fjellandet Nepal. Hans forskningsinteresse er plantegeografi, økologi og biogeografi med spesiell fokus på høylandsdynamikk.