Hjem
Nye doktorgrader

Kan angstproblematikk forebygges?

Solfrid Raknes disputerer 14.09.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Anxious Adolescents: Prevalence, Correlates, and Preventive Cognitive Behavioural Interventions».

Hovedinnhold

Angst er forbundet med høy problembelastning. Likevel er angstforebyggende programmer sjeldne og lite utbredt. Kunnskap om forebyggingstiltak bør danne grunnlag for en folkehelsestrategi for angstproblematikk.

Hensikten med doktorgradsarbeidet var å utvide forskningsbasert kunnskap om forebyggingsstrategier og tiltak for engstelige unge. Resultatene i artikkel 1 viste at ungdom med angstsymptomer har dårligere livskvalitet enn ikke-engstelige unge, og at engstelige unge trives dårligere på skolen enn hjemme og blant venner. Artikkel 2 fant at totalt 23 % av ungdomsskoleelever var engstelige. Risiko for engstelse var større blant de som opplevde at familieøkonomien var lav eller rapporterte negative livshendelser, lite sosial støtte eller lav mestringsevne. Artikkel 3 viste at traumatiserte ungdommers nivå av posttraumatiske stress var redusert etter at gjennomføring av et kognitiv atferds lavterskel-tiltak.

Resultatene i avhandlingens første og andre artikkel er basert på tverrsnittsdata samlet inn i en skoleundersøkelse besvart av 1719 norske ungdommer i alderen 12-17 år ved 18 ungdomsskoler i Norge. Resultatene i den tredje artikkelen er basert på en pilotstudie ved Barnehuset i Oslo der 11 ungdommer fikk samtaletilbud som inkluderte bruk av selvhjelpsmateriellet Psykologisk førstehjelp.

For å redusere angst som et folkehelseproblem, støtter funnene utvikling og bruk av forebyggende tiltak. Tiltak bør tilbys i skolen og på andre arenaer hvor ungdom oppholder seg, og bestå både av tiltak som har til hensikt å nå hele befolkningen og spesifikke tiltak for engstelige unge som takker ja til hjelp. Kognitive atferdstiltak som inkluderer bruk av selvhjelpsmateriell virker lovende som del av en folkehelsesatsning angstproblematikk.

Personalia

Solfrid Raknes (f. 1972) er psykolog og kvinnen bak Psykologisk førstehjelp. Avhandlingen knyttes til prosjektene «Low Intensity versus Standard Cognitive Therapy» og «Psykologisk førstehjelp: Implementering og evaluering», ledet av RKBU Vest, NORCE.

Finansieringen var ved Norges Forskningsråd, Helsedirektoratet og Oslofjordfondet. Forskerutdanningen er gjennomført ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Veiledere har vært Ståle Pallesen ved UiB, Asle Hoffart ved Modum Bad og Kari Dyregrov ved Høgskulen på Vestlandet.