Hjem
Nye doktorgrader

Masse-frislipp av fanger – et stort eksperimentet i kriminalhistorien

Yin Jien Lee disputerer 12.9.2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "An Integrated Theory for the Accumulation of Mentally Ill Offenders and the Effect of Realignment in California".

Hovedinnhold

I de siste 30 år har fagfolk, embedsmenn og politikere viet stor oppmerksomhet til andelen av mentalt syke innsatte i Californias fengsler.  Dette har ført til at systemet har gjennomgått en helsereform. På grunn av begrensede ressurser og en raskt vekst i antall fanger, ledet ikke reformen til forventede resultater. I 2011 innførte derfor delstaten en ny justeringspolitikk med det formål å redusere antallet fanger slik at helsereformen kunne bli gjennomført med intenderte effekt.

Justeringspolitikken er en drastisk inngripen i kriminalomsorgen. Under justeringspolitikken går fanger uten mentale lidelser raskere enn tidligere gjennom systemet og færre av dem returnerer til fengsel. Men fanger med mentale lidelser nyter lite godt av reformen fordi flere av dem ikke er egnet for en lokal prøveløslatelse.

Avhandlingen bidrar til ny kunnskap på tre måter: For det første bidrar den med en forklaring på økningen av antallet og andelen av fanger med mentale lidelser. For det andre avdekker analysen hvorfor justeringspolitikken ikke er effektiv når det gjelder å redusere antall fanger med mentale lidelser. For det tredje kaster studien lys over hvordan justeringspolitikken kan revideres for å underlette situasjonen for mentalt syke mennesker slik at de har en mulighet for å slippe unna en kriminell løpebane.

Studien er basert på en systemdynamisk modell som bidrar til å forklare hvorfor fengselssystemet har hatt den utviklingen vi har sett i California, og som beskriver hvordan systemet vil utvikle seg i årene som kommer. En slik modell formaliserer og integrerer aktuelle teorier og empiri på dette felt og kan nyttes som et hjelpemiddel til å utforme politikk, støtte opp under beslutningstaking og gi retning til videre forskning på dette feltet.

Personalia

Yin Jien Lee har en bachelor grad i foretaksledelse med hovedvekt på markedsføring fra West Virginia University, USA.  Hun har videre en M Phil i systemdynamikk fra Universitetet i Bergen fra 2010.  Hun utviklet sin interesse for forskning da hun arbeidet som junior-forsker ved Duke-NUS Medical School i Singapore.

Med finansiering fra den Italienske stat, valgte hun å gjennomføre sine PhD studier i Norge og Italia. Yin Jien Lee er tatt opp på et dobbeltgradsprogram mellom universitetene i Bergen og Palermo.