Hjem
Nye doktorgrader

Kultursatsing og stedsutvikling- Trylleformular for norske byer og tettsteder?

Anne Meek disputerer 05.10.2018 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Kultursatsing og stedsutvikling - Trylleformular for norske byer og tettsteder?".

Hovedinnhold

Troen på kultursatsing som strategi for stedsutvikling stod sterkt i Norge rundt årtusenskiftet. Det ble hevdet at det å satse på kultur ville føre til ringvirkninger i form av både bolyst, befolkningsvekst og næringsutvikling. Denne avhandlingen er basert på feltarbeid i tre norske kommuner som på ulike måter valgte kultur som sin stedutviklingsstrategi.

Jeg forsker på kultursatsingene i et tverrfaglig kulturvitenskapelig og teatervitenskapelig, nærmere bestemt dramaturgisk perspektiv. Begrep som iscenesettelse og dramaturgi inngår allerede i den kulturviten­skapelige diskursen. I tillegg har aktører i reiselivsnæring tatt i bruk teaterterminologi og dramaturgi som verktøy for utvikling av opplevelser destinasjoner for en voksende opplevelsesorientert økonomi. Se for eksempel Pine og Gilmore (2011) og Pedersen (2012).

Dramaturgibegrepet i opplevelsesøkonomien er i all hovedsak knyttet til den aristoteliske dramaturgien. I nyere kulturvitenskapelig stedsforskning (Massey, 2005) forstås steder som dynamiske nettverk og pågående konstruksjoner. Her inngår fysiske, sosiale og kulturelle aspekt ved stedet på en måte som den aristoteliske dramaturgimodellen ikke vil kunne favne. Avhandlingen utfordrer den Aristoteliske dramaturgien som ideell dramaturgi for opplevelser og utforsker hva andre dramaturgiske modeller kan bidra med i stedsutviklingskonteksten.

I henhold til mine analyser er ikke det å satse på kultur nødvendigvis et trylleformular for norske byer og tettsteder. Det å investere i kostbare kulturarenaer er ingen garanti for at positiv stedsutvikling. Det er snarere kulturprosjekt som fører til samspill og interaktivitet mellom kunstnere, frivillige, innbyggere og besøkende som ser ut til å ha størst stedsutviklingspotensiale, og dette kan forklares som konsekvenser av ulike dramaturgiske tendenser. Resultatet av analysene i avhandlingen utfordrer dermed den tradisjonelle bruken av dramaturgi som verktøy for opplevelsesøkonomi og stedsutviklingsfeltet.

Personalia

Anne Meek er Dosent i teater og teaterinstruktør, ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord Universitet.