Hjem
Nye doktorgrader

Psykisk helse og omsorg hos barn eksponert for rusmidler

Lisbeth Beate Sandtorv disputerer onsdag 31. oktober 2018 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Mental health and care situation in school-aged children prenatally exposed to alcohol and other substances: a hospital study".

Psykisk helse kan påvirkes av arv og miljømessige faktorer, både i fosterlivet og i tiden etter fødselen. Tidligere studier har vist at barn eksponert for alkohol i fosterlivet har økt risiko for psykiske vansker. Det er mer omdiskutert om eksponering for andre rusmidler enn alkohol gir økt risiko for psykiske vansker.

Denne hospitalbaserte studien har kartlagt symptomer på psykiske vansker, hjelpetiltak i hjem og skole og omsorgssituasjon blant barn i alderen 6-14 år som var eksponert for alkohol og andre rusmidler i svangerskapet, og som ble henvist til Haukeland Universitetssjukehus i perioden 1997- 2012.

De eksponerte barna hadde økt risiko for psykiske vansker innen flere områder, sammenlignet med en referansegruppe. Det var ingen forskjell i risiko mellom barn som var eksponert for alkohol eller andre rusmidler (inkludert opiater og illegale rusmidler). Gruppen av barn eksponert for andre rusmidler enn alkohol ble nærmere kartlagt når det gjelder konsentrasjon, impulsivitet og oppmerksomhet, i tillegg til sosiale ferdigheter. De eksponerte barna hadde økt risiko for sosiale samspillsvansker og symptomer assosiert med ADHD, sammenlignet med en referansegruppe.

I studien ble det brukt screeningsverktøy, det ble ikke utført annen diagnostisk vurdering av barna. Nesten alle barna i den eksponerte gruppen bodde i fosterhjem eller var adopterte. Av barna i fosterhjem hadde de fleste hjelpetiltak i hjem eller på skole, i tillegg til at de var plassert utenfor biologisk hjem.

Studien kan ikke påvise at risiko for psykiske vansker og økt bruk av hjelpetiltak henger direkte sammen med ruseksponering i fosterlivet. Studien kan derimot bidra til å øke fokus på risiko for psykiske vansker hos eksponerte barn, og bruk av omsorgs- og hjelpetiltak i hjem og skole. Økt kunnskap på dette feltet kan gi grunnlag for tidlig kartlegging og vurdering av vansker og behov i helsetjenesten, i tillegg til barnehage, skole og andre tjenester.

Personalia

Lisbeth B. Sandtorv (f.1977) er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (2010), og har i tillegg sosionomutdanning fra Høgskulen i Bergen (1999). Hun arbeider som lege i spesialisering ved Klinikk psykisk helse barn og unge, Haukeland Universitetssjukehus.

Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført ved klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen, under veiledning av Prof. Dr. med Irene B. Elgen, og biveileder Dr. med, Siren Haugland.