Hjem
Nye doktorgrader

Kirurgisk behandling av underbitt

Elisabeth Schilbred Eriksen disputerer 09.11.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Intraoral vertical ramus osteotomy. Objective and subjective treatment outcomes".

Hovedinnhold

Noen pasienter med kjeve- og tannstillingsfeil har så stort avvik mellom overkjeven og underkjeven at tannregulering alene ikke vil gi et fullverdig funksjonelt og estetisk resultat. Disse pasientene har behov for kirurgisk forflytning av en eller begge kjever i tillegg.

Schilbred Eriksen har studert pasienter med underbitt som har vært behandlet med en kombinasjon av tannregulering og kirurgisk flytting av underkjeven. Doktorgradsarbeidet har bestått av en studie der en 10-15 år etter behandlingen har målt stabiliteten av behandlingsresultatet samt en subjektiv evaluering i form av spørreskjema. Pasientenes tilfredshet med behandlingen og munnhelserelatert livskvalitet ble målt. Arbeidet omfattet også en studie om hvorvidt tilbakeflytting av underkjeven reduserer luftgjennomstrømningen i øvre luftveier. Hensikten var å kartlegge eventuell risiko for utvikling av søvnapné etter kjeveoperasjonen.

Resultatene viste at det skjer forandringer i posisjonen av underkjeven både det første året etter operasjonen og i den påfølgende observasjonsperioden. De gjennomsnittlige endringene var små, og de aller fleste pasientene hadde et godt funksjonelt og estetisk resultat 10-15 år etter operasjonen. Alle var enten veldig fornøyde eller relativt godt fornøyde med behandlingen. Tre av fire ville ha gjennomført den samme behandlingen igjen. Munnhelserelatert livskvalitet var rapportert å være god 10-15 år etter operasjonen. I gruppen som gjennomgikk søvnrespirasjonsregistrering før og etter kjeveoperasjonen var det ingen som utviklet søvnapné som følge av kjeveoperasjonen. Det er få pasienter i denne studien, hvilket gjør det vanskelig å avdekke eventuell risiko for utvikling av søvnapné etter kirurgisk behandling av underbitt.

Samlet viser doktorgradsarbeidet at kombinasjon av tannregulering og kirurgisk tilbakeflytting av underkjeven gir gode langtidsresultater, pasientene er fornøyde med behandlingen og rapporterer god munnhelserelatert livskvalitet 10-15 år etter behandlingen.

Personalia

Elisabeth Schilbred Eriksen (f. 1982) er utdannet tannlege (2009) og spesialist i kjeveortopedi (2016) ved Universitetet i Bergen. Hun har vært ansatt som dobbelkompetansekandidat ved Institutt for klinisk odontologi siden februar 2012.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært sjef ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, førsteamanuensis Sigbjørn Løes, og medveiledere har vært professor Kristin S. Klock, PhD Ketil Moen og professor emeritus Per Johan Wisth.