Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tilbake til arbeid ved muskelskjelett-smertetilstander

Randi Brendbekken disputerer 11.12.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Multidisciplinary intervention versus brief intervention in specialist health care. Attempting to improve outcomes for patients on sick leave with musculoskeletal pain».

Hovedinnhold

Ulike helsepolitiske tiltak har vært iverksatt siden 90-tallet for å få ned sykefraværet i Norge og i 2007 kom "Raskere Tilbake" som skulle øke behandlingskapasiteten og bedre effekten av tiltak i spesialisthelsetjenesten.

Muskelskjelett-smertetilstander representerer 40% av sykefraværet. Ved Raskere Tilbake poliklinikk for muskelskjelett-lidelser ved Sykehuset Innlandet, ble det utviklet en tverrfaglig tilnærming (MI) hvor psykososiale forhold og arbeid var spesielt vektlagt. I utredningen og under behandlingen ble det benyttet et visuelt kommunikasjons- og læringsverktøy. MI ble evaluert i en randomisert kontrollert studie hvor den ble sammenliknet med en enklere behandling utført av lege og fysioterapeut. Ville MI gi en ytterligere reduksjon i sykefraværet og bedring av pasientenes helseplager?

De 284 pasientene i studien ble rekruttert fra ordinære henvisninger til poliklinikken. Resultatene viste at en større andel kom tilbake i arbeid de første månedene av oppfølgingstiden i MI-gruppen. De hadde også en raskere bedring av helseplager. Etter ett år var gruppene like både i forhold til yrkesdeltagelse og helseforhold, men pasientene som fikk MI rapporterte om bedre mestring av helseplager, bedre fysisk form og mindre bruk av helsetjenester. De var også mer tilfreds med behandlingen sammenliknet med pasientene som hadde fått vanlig poliklinisk behandling. Det ser ut til at MI har verdifulle elementer for pasientgruppen, men effektene vi fant er for små til at vi kan forsvare å anbefale dette til alle pasienter med muskelskjelett lidelser da MI er mer ressurskrevende.

Det er fortsatt behov for tiltak som kan øke andelen pasienter med muskelskjelett lidelser som kommer tilbake til arbeid. Mer kunnskapen om pasientgruppens behov vil være av betydning for å kunne tilpasse behandlingen til undergrupper i stedet for å gi den samme behandlingen til alle. Da kunne man også visst bedre hvilke pasienter fastlegene bør henvise til spesialisthelsetjenesten og på hvilket tidspunkt.

Personalia

Randi Brendbekken er bosatt i Hamar, men er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 1991. Hun er spesialist i Arbeidsmedisin (2008) og i Fysikalsk medisin og rehabilitering (2015) og hun arbeider ved avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet. Hun startet som doktorgradsstipendiat i 2012.

Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført i et samarbeid mellom Uni Research (NORCE fra 2018), avdeling Uni Helse, Universitetet i Bergen og Sykehuset Innlandet.