Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Matematikken bak bølgestrøm i gruntvannsstrømning

Vincent Tetteh Teyekpiti disputerer tirsdag 18. desember 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Well-posedness Issues for Nonlinear Partial Differential Equations Appearing in the Modeling of Long Water Waves”.

Hovedinnhold

Bølger er middelet som overfører informasjon mellom to forskjellige punkter i rom og tid uten nødvendigvis å flytte mediet mellom de to punktene. Slike bølger eksisterer i forskjellige medier og modelleres med ikke-lineære partielle differensialligninger (PDEer). Å løse slike PDEer krever grundig kunnskap og forståelse av de grunnleggende fysiske prosessene som styrer bølgedynamikken. Gruntvannsbølger er fokuset i avhandlingen.

Bølger kan forplante seg både på overflaten og internt i grensesnittet til et tovæskesystem, og studeres ved hjelp av systemer av bevarelseslover. Interessen for grensebølger er fysisk motivert ved å vurdere store basseng av tung væske plassert på bunnen av et dypt hav. Det har blitt rapportert i nyere vitenskapelig forskning at slike basseng av tung væske kan forekomme naturlig, og er også blitt foreslått som et potensielt sted for langsiktig lagring av fanget CO2.

Ved vanlig havtemperatur kondenserer CO2 til væske, og får høyere tetthet enn sjøvann ved en dybde på ca 3000m, slik at det er teoretisk mulig å lagre CO2 i havet på dybder over 3000m. Den meget kompressible egenarten til flytende CO2 innebærer at tettheten på en bestemt dybde vil sammenfalle med tettheten til det omkringliggende sjøvannet. Videre kan endringer i temperaturen til det omkringliggende sjøvannet gjøre en i utgangspunktet stabil konfigurasjon ustabil ved å gjøre CO2 enten stabil, ustabil eller nøytralt stabil.

Denne doktorgraden studerer det nøytralt stabile tilfellet og formulerer en matematisk modell av et grunntvann-lignende system av bevarelseslover. Det er vist at Riemann-initialverdiproblemet for et slikt system kan løses unikt ved bruk av singulære støt som inneholder Dirac delta-fordelinger som forflytter seg med støtet.

Personalia

Vincent Teyekpiti er fra Ghana og har en bachelorgrad i matematikk og psykologi fra University of Ghana, Legon. Han fullførte sin mastergrad i ren matematikk i 2013 ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen (UiB).

Han ble PhD-stipendiat i 2014 ved Matematisk institutt (UiB) og doktorgradsarbeidet ble veiledet av Professor Henrik Kalisch.