Hjem
Nye doktorgrader

Bruk av digitale verktøy i skolen ved vurdering av elevenes læring

Petter Kongsgården disputerer tirsdag 8. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Vurderingspraksiser i teknologirike læringsmiljøer. En undersøkelse av læreres vurderingspraksiser i teknologirike læringsmiljøer og implikasjoner på elevenes medvirkning i egen læringsprosess.»

Innhold

I dagens informasjonssamfunn har internett gjort store informasjonsmengder tilgjengelige uavhengig av tid og sted, noe som fører til at barn og unges evne til å manøvrere i, vurdere og anvende informasjon ses på som nye nøkkelferdigheter. Det handler om å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere egne læringsprosesser, i tillegg til å kunne kommunisere og samhandle med andre. Dette er viktige kognitive ferdigheter som man vet lite om i hvilken grad skolen arbeider systematisk med i dag. De underliggende premissene for læring i skolen har endret seg og blitt utfordret når digitale grunnleggende ferdigheter har fått en stadig mer sentral plass i skolens styringsdokumenter. Man ser dette f.eks. igjen i at kravene til informasjon og kunnskap elevene benytter for å lære, ikke lenger er begrenset til lærebøkene.

Kongsgården har undersøkt hvordan lærere anvender digitale læremidler og digitale verktøy i ulike vurderingsprosesser, og hvordan bruk av teknologi eventuelt hemmer eller fremmer elevenes deltakelse og medvirkning i egen læringsprosess. Avhandlingen bidrar til kunnskap om hvordan læreren, ved å utvikle sin digitale didaktikk, støtter dybdelæring. Det handler om at teknologien spiller en aktiv rolle i elevenes læring og refleksjon over egen kunnskap.

Kongsgårdens forskning viser at det ikke er bruk av teknologi i seg selv som bidrar til økte læring hos elevene. Det er lærerens evne til å utvikle en vurderingskultur som involverer elevene som aktive deltakere i denne kulturen, ved å anvende teknologien i elevenes samarbeidslæring og stimulere til problembasert og utforskende læring. Det kan fremme dybdelæring og utvikle elevenes kompetanse til å møte dagens og morgendagens samfunn. Det avgjørende er at læreren forstår hvordan elevene fungerer i samspill med teknologien, dvs. ulike digitale medier eller teknologier og må inneha det som beskrives som digital kompetanse.

Personalia:

Petter Kongsgården (f. 1950) er oppvokst på Kongsberg. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo, med hovedfag i pedagogikk. Ph.d.-prosjektet er utført ved Institutt for pedagogikk og forskningsgruppen Digitale Læringsfellesskap ved Det psykologiske fakultet, UiB.

Han jobber som universitetslektor i pedagogikk ved Universitetet i Sør-Øst Norge og vært medlem av forskerskolen Western Norway Graduate School of Educational Research (WNGER II). Hovedveileder har vært professor Rune Johan Krumsvik, Universitetet i Bergen.