Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

EMT i nyrekreft og nyrefibrose

Lea Zoe Landolt disputerer 16. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Epithelial-to-mesenchymal transition in clear cell renal cell cancer and renal fibrosis”.

Innhold

Kronisk nyresvikt kan føre til behov for nyreerstattende behandling som dialyse eller nyretransplantasjon, og har også høy mortalitet som hovedsakelig skyldes hjerte- og karsykdommer. Siden forekomsten av diabetes mellitus og hypertensjon - de viktigste årsakene til kronisk nyresvikt - øker, har nyresvikt blitt en global helsemessig og økonomisk byrde. Nyrekreft er en hyppig kreftform med høy mortalitet. Behandlingen er operasjon, ved spredning kan cellegift bidra til økt overlevelse.

Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) er en cellulær-plastisitetsmekanisme, der cellene mister sine opprinnelige epiteliale egenskaper og får typiske mesenchymale egenskaper som innebærer bl.a. dannelse av ekstracellulær matriks og vevsinvasjon. EMT er kjent for å være involvert i både utvikling av nyrekreft og nyrefibrose som er det patologiske bildet av kronisk nyresvikt. Protein kinasen Axl er en viktig reseptor i forbindelse med EMT og er kjent til å bidra til aggressivitet av kreft og utvikling av fibrose.

Nyreforskning har en stor betydning i Norge, spesielt på grunn av det "Norske Nyreregisteret" der pasientopplysninger og nyrevevsbiopsier har blitt samlet siden 1988. Målet til denne avhandlingen var å bruke moderne molekylære metoder for å analysere arkiverte nyrevevsbiopsier, og undersøke rollen til EMT i nyrekreft og nyrefibrose. Gjennom dette arbeidet har vi har etablert metodikk for å ekstrahere RNA fra arkiverte nyrevevsbiopsier for å utføre sekvensering. Vi har analysert arkiverte nyrekreftbiopsier med RNA sekvensering og evaluert om EMT og EMT relaterte gener som Axl korrelerer til pasient overlevelse. Vi har også undersøkt om hemming av Axl ved hjelp av bemcentinb (BGB324, utviklet av BerGenBio ASA), et legemiddel som er under klinisk utprøving for behandling av aggressiv kreft, reduserer utvikling av nyrefibrose i dyremodeller.

Konklusjonene fra arbeidet er at arkiverte nyrevevsbiopsier kan analyseres med moderne RNA sekvenseringsmetoder, at EMT og Axl er involvert i utvikling av nyrekreft og nyrefibrose og at EMT og Axl kan representere nye målrettete behandlingsmodaliteter for både nyrekreft og nyrefibrose.

Personalia

Lea Zoe Landolt (f.1985) kommer fra Basel i Sveits og er utdannet cand. med. ved Universitetet i Basel i 2010. Før hun begynte som stipendiat i Nyreforskningsgruppen på Universitetet i Bergen, jobbet hun som lege i spesialisering i indremedisin i Sveits.

Hovedveilederen under PhD graden har vært Hans-Peter Marti, medveilederne har vært Bjørn Egil Vikse og James B. Lorens. Stipendet er finansiert av Universitetet i Bergen. En del av forsøkene ble finansiert av BerGenBio AS.