Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye metoder for mer kostnadseffektive offshore vindparker

Arne Klein disputerer fredag 18. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Methods for Optimizing Turbine Locations and Cable Routes in Offshore Wind Farms”.

Innhold

Offshore vindenergi er en av de raskest voksende energisektorene, og har stadig stort utviklingspotensial. Kostnadene for produksjon av offshore vindenergi har gått sterkt ned de siste årene, og sektoren begynner å være konkurransedyktig uten subsidier. For å gjøre vindparker til havs enda mer lønnsomme, jobbes det likevel stadig med å redusere kostnadene og å øke energiproduksjonen.

Arne Klein har i sin avhandling utviklet og forbedret matematiske optimeringsmodeller som vil være til stor nytte i planleggingsfasen av offshore vindparker, med mål om økt energiproduksjon og reduserte konstruksjonskostnader.

Hovedfokuset hans har vært beregningsmetoder for optimal plassering av strømkabler mellom vindturbiner, slik at kablenes totallengde blir minst mulig, og utbyggingskostnadene dermed reduseres. Han har utviklet nye matematiske modeller for ulike typer kabelnettverk. En av modellene gjør det mulig å ha forgreninger i kabelnettverk, noe som som kan redusere total kabellengde. En annen modell knytter vindturbinene til strømnettet i ringform, slik at brudd i en kabel ikke fører til brudd i forbindelsen til strømnettet. Han har også introdusert en ny matematisk metode for å ta hensyn til mulige hindringer for kablene, som for eksempel uegnet terreng på havbunnen eller eksisterende sjøkabler.

I tillegg har Klein utviklet metoder for optimal plassering av vindturbiner innen en vindpark, slik at turbinene tar minst mulig vind fra hverandre og hele vindparken dermed produserer mest mulig energi.

Personalia

Arne Klein er født og oppvokst i Tyskland. Han har Diplom (tilsvarende mastergrad) i fysikk fra Universitet i Heidelberg, Tyskland. Han har arbeidet med doktorgraden ved institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen, med Professor Dag Haugland som veileder.