Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Opphavsrett og konkurs. En formuerettslig analyse av opphavsrettigheter som dekningsobjekt.

Merete Endestad som disputerer fredag 18. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Opphavsrett og konkurs. En formuerettslig analyse av opphavsrettigheter som dekningsobjekt.».

Innhold

Hovedproblemstillingen i avhandlingen er om en kreditor kan ta dekning i utvalgte opphavsrettigheter i forbindelse med en konkurs. I norsk rett foreligger det etter åvl. § 77 et beslagsforbud ved konkurs hos opphaver og opphavers arvinger. I avhandlingen undersøkes hensynene bak beslagsforbudet nærmere og hvorvidt et beslagsforbud bør opprettholdes. Deretter analyseres spørsmål som oppstår ved konkurs hos rettighetserverver nærmere. Dersom rettigheten(e) har gått over til rettighetserverver undersøkes det hvorvidt konkursboet kan ta dekning i opphavsrettigheten ved rettighetserververs konkurs, enten ved videreoverdragelse av rettigheten(e) eller inntreden i kontrakt.

Problemstillingene både ved opphavers, opphavers arvinger og rettighetserververs konkurs undersøkes komparativt. I avhandlingen undersøkes det hvordan lignende problemstillinger løses i engelsk og tysk rett så vel som i de nordiske landenes rett. Funnene fra de komparative undersøkelsene trekkes inn i vurderingen av om den løsningen man har etter norsk rett er optimal.

I avhandlingen foretas det også en vurdering av hvorvidt opphavsrettigheter kan benyttes som dekningsobjekt ved en grenseoverskridende konkurs. Formålet er å få frem problemstillinger og utfordringer en står overfor når det åpnes en konkurs med grenseoverskridende virkninger. Dersom det foreligger ulikheter i den materielle retten hva angår spørsmål om konkursbeslag i opphavsrettigheter, vil spørsmål om hvilket land rett som skal legges til grunn (lovvalg) komme på spissen. Det finnes i norsk internasjonal privatrett få skrevne regler om lovvalg. Av den grunn er det viktig å skape klarhet med hensyn til hvilke lovvalgsregler som kommer til anvendelse for denne type problemstillinger. I avhandlingen redegjøres det for aktuelle lovvalgsregler som kan benyttes for denne type problemstillinger. 

Personalia

Merete Endestad (f. 1985) har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2011). Endestad har tidligere vært konsulent i Equinor, før hun desember 2012 ble ansatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Fra høsten 2018 er hun ansatt som juridisk rådgiver hos forskningsadministrativ avdeling ved Universitetet i Bergen.