Hjem
Nye doktorgrader

Ny kunnskap om signalveier involvert i produksjonen av stresshormoner

Sadaf Ghorbani disputerer 18.12.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "On the protein complex between 14-3-3 proteins and tyrosine hydroxylase – Isoform differences and modulation of phosphorylation states".

Hovedinnhold

Menneskekroppen består av billioner av celler med mange spesialiserte funksjoner. Alle celler kommuniserer med omgivelsene og med andre celler. I cellene blir ytre impulser omgjort til biokjemiske prosesser. Disse signalene avgjør blant annet om cellene skal vokse, produsere energi, lagre informasjon, dele seg eller dø. Cellene har et rikt utvalg av spesialiserte proteiner som tolker indre og ytre signaler og omsetter disse til biokjemiske endringer.

I sitt doktorarbeid har Sadaf Ghorbani studert en gruppe proteiner med det underlige navnet 14-3-3 proteiner. Dette er en familie av 7 ulike proteiner som finnes i alle planter og dyr og er ansvarlig for å kople sammen cellulære signaler. Fra før vet vi at forstyrrelser i disse koplingspunktene kan føre til kreft og sjeldne hjernesykdommer.Ghorbani har særlig studert hvordan 14-3-3-proteinene kan regulerer produksjonen av dopamin, noradrenalin og adrenalin. Dette er signalstoffer som er nødvendig for mange hjernefunksjoner, så vel som regulering av hjerteaktivitet og omsetning av energi. Manglende produksjon av dopamin ledsages av nevrologiske symptomer, slik en finner ved Parkinsons sykdom.

Enzymet tyrosinhydroksylase er ansvarlig for produksjonen av dopamin. Aktiviten av dette enzymet reguleres av fosforylering. Ghorbani har vist at fosforylering har lite effekt på enzymaktiviteten, men 14-3-3 proteiner binder seg til, aktiverer og stabiliserer det fosforylerte enzymet. 14-3-3 proteiner kan binde seg til flere hundre ulike fosforylerte proteiner i cellene.

Mekanismene som Ghorbani har påvist øker vår generelle kunnskap om hvordan cellulære signaler overføres og hvordan disse kan endres ved sykdom. Det pågår intensiv forskning for å finne nye molekyler som kan påvirke disse koblingsproteinene. Slike molekyler kan muligens bli medikamenter i fremtiden.

Personalia

Sadaf Ghorbani er født i Iran i 1986 og har sin utdannelse fra Iran og India. Hun har mastergrad i medisinsk biologi fra Universitetet i Bergen.

Doktorgradsarbeidet har vært utført ved K.G. Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser, Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen i perioden 2014-2018.