Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Vær og havstrømmer: Viktig for både torsk og oljesøl

Kjersti Opstad Strand disputerer 15. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Air-Sea Interaction in Biophysical Modeling with focus on Northeast Arctic Cod.

Hovedinnhold

Havstrømmene sprer fiskeegg fra gyteplasser til oppvekstområder på samme måte som de sprer forurensing fra oljesøl eller plastavfall. Kjersti Opstad Strand har hun studert hvordan været påvirker disse havstrømmene langs norskekysten.

Lofottorsken (skreien) er tilpasset havstrømmene. Skreien svømmer motstrøms fra Barentshavet tidlig vår for å gyte langs kysten. De gytte eggene sprer seg med havstrømmene tilbake til Barentshavet og utnytter mattilgangen som de får på veien. En vellykket skreiyngel når Barentshavet. Strand har undersøkt hva som skjer med skreiyngelen som er uheldig med været og tar en annen transportrute.

Hun finner at transport av torskelarver fra kyst til det åpne havet kan lede helt til nordøst-Grønlandsokkelen hvor det også kan være gunstige forhold for overlevelse. De trenger en kontinentalsokkel med nok mat for å overleve. Også dagsaktuelle funn av skrei på Jan Mayen (sommer 2018) viser at utveksling mellom torskebestander i Nord-Atlanteren må ses i et nytt lys. Torskebestandene her er ikke så adskilt som vi har trodd. Hun har også undersøkt effekten av værvariasjoner på kortere tidsskala inne i Vestfjorden. Ved å bruke observasjoner av flytende torskeegg sammenligner hun vær- og strømforhold, og fant hvordan variasjoner i torskeeggprofiler kan brukes til å forstå havstrømmene i dypet. Hun bekrefter viktighet av å ha korrekt temperatur og saltinnhold i havmodeller for å få korrekt modellert spredning av flytende gjenstander. Til slutt studerte hun hvordan brytende bølger påvirker øvre del av havet gjennom et helt år med akustikkmålinger. Dette er en blandingsprosess som fortsatt krever mye forskning for å forstå, og er en viktig faktor for marine organismer, næringsinnhold og spredning av forurensing i øvre del av havet.

Med denne økte forståelsen har vi et bedre grunnlag for å studere effekter av forurensing på det marine økosystem som f.eks. et oljeutslipp i Lofoten.

Personalia

Kjersti Opstad Strand (f. 1987) fra Austevoll har mastergrad klimadynamikk med fokus på oseanografi fra Geofysisk Institutt (GFI) ved Universitetet i Bergen, og jobber nå ved Meteorologisk Institutt (MET) som forsker og statsmeteorolog. Hun har arbeidet med doktorgraden ved Havforskningsinstituttet (HI) og GFI, med forsker Frode Vikebø (HI), professor Øyvind Breivik (MET/GFI) og forsker Svein Sundby (HI) som veiledere.