Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Offentlig politikk, helse og velferd

Signe Aase Abrahamsen disputerer 8. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen «Public Policy, Health, and Welfare».

Hovedinnhold

Abrahamsens avhandling bidrar til økt forståelse av hvordan ulike velferdsordninger påvirker befolkningen. Den består av tre artikler som alle belyser relevante politiske spørsmål ved helse og velferd. Abrahamsen har avdekket årsakssammenhenger ved hjelp av detaljerte data og avanserte økonometriske metoder.

Den første artikkelen viser at økt fedrekvote medfører økt bruk av permisjon blant fedre. Resultatene viser imidlertid at verken foreldrenes tidsbruk på arbeid eller i hjemmet, eller likestillingen mellom foreldrene påvirkes på lengre sikt. Artikkelen konkluderer med at en fortsatt økning av fedrekvoten må begrunnes av andre argumenter enn den mye brukte påstanden om at fedrekvoten fungerer som et virkemiddel for likestilling.

Den andre artikkelen viser at å øke tilgjengeligheten av helsesøstertjenester i skolen har en rekke positive effekter for barn og unge. Resultatene viser blant annet en nedgang i frafall fra videregående skole, en reduksjon i tenåringsgraviditeter og en sterkere tilknytning til arbeidslivet i tidlig voksenalder. I tillegg dokumenteres det at økt tilgang på helsesøstre øker bruken av primærhelsetjenester i ung alder, noe som kan tyde på en økt bevissthet blant barn og unge rundt egen helse og lavere barrierer for å oppsøke helsepersonell.

Den tredje artikkelen ser på hvordan en styrking av offentlig eldreomsorg påvirker helsen til de eldres døtre. Kvinner bidrar ofte som omsorgsgivere for sine eldre foreldre og vil sannsynligvis oppleve en reduksjon i omsorgsbyrden ved økt offentlige tilbud av eldreomsorg. Å ha en stor omsorgsbyrde kan være belastende og medføre et økt stressnivå, som igjen kan påvirke helsen på lang sikt. Resultatene viser at styrking av eldreomsorgen reduserer sykefraværet til disse døtrene på kort sikt, men resultatene tyder ikke på noen endring i helsetilstand på lengre sikt.  

Personalia:

Signe Aase Abrahamsen (f. 1988) har en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen (2013). Hun har siden 2013 vært doktorgradsstipendiat ved samme institusjon. Hun har vært tilknyttet prosjektet «Ageing, Family Ties and Public Policy» med midler fra Norges forskningsråd.

Hovedveileder er Katrine V. Løken og biveileder er Kjell Erik Lommerud.