Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan man straffe seg ut av problemene?

Eva Marie Vestergård Møller disputerer onsdag den 20. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”A Framework for Criminalization”.

Avhandlingen undersøker om de mange strafferegler som finnes i dagens lovgivning er egnet til å oppnå det preventive formål, som ofte gis som begrunnelse for at de som overtreder reglene kan straffes. I den forbindelse undersøkes det om den tankegang man tidligere har hatt om mennesket som overveiende rasjonelt stadig preger straffelovgivningen, og om det er på tide i høyere grad å dra inn forskning fra de nyere atferdsvitenskaper når det kommer til spørsmål om kriminalisering.

Avhandlingen kommer fram til at det er problematisk for strafferetten at der er en underliggende forståelse av mennesket som rasjonelt, og at dette har medført en til tider ukritisk bruk av straff som middel mot uhensiktsmessig atferd, selv om disse kriminaliseringer neppe virker etter hensikten.

På bakgrunn av forskning fra atferdsvitenskapene kommer avhandlingen fram til at mennesker i mange tilfeller reagerer annerledes på trusler om straff enn man tidligere har antatt, og at det derfor er nødvendig å endre måten man tenker om straff på. Det er også nødvendig å begrense bruken av straff til de tidspunkter hvor det må forventes at effekten av straffebudet lever opp til det formål som er angitt av lovgiver.

Avhandlingen resulterer i et forslag til et rammeverk for kriminalisering som er rettet mot lovgivere som skal treffe beslutning om å anvende straff som håndhevelsesmiddel. Rammeverket er bygget opp over nyere forskning innenfor atferdsvitenskapene, og drar dermed på ny viten om menneskelig atferd. Hvis dette rammeverk ble anvendt i praksis av lovgiver, er det avhandlingens påstand at straff kun vil bli anvendt når det har et gyldig formål.  

Personalia

Eva Marie Vestergård Møller (født 1985) er utdannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2011, med vekt på strafferett og forvaltningsrett. Sommeren 2012 begynte hun som stipendiat ved Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Bergen, hvor hun ble en del av forskergruppen i strafferett. Hun avsluttede sin stipendiatperiode sommeren 2016, og er etterfølgende vendt tilbake til København, hvor hun arbeider i den danske Ankestyrelse, hvor hun arbeider med forvaltningsrett.