Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva er sammenhengen mellom aldring, helse og arbeidsmarkedsdeltakelse?

Otto Sevaldson Lillebø disputerer 22. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Ageing, health and labour market participation».

Hovedinnhold

Hva er sammenhengen mellom arbeidsmarkedsdeltakelse, aldring og helse? Denne avhandlingen gir kunnskap om ulike sammenhenger mellom arbeidsmarkedsdeltakelse for eldre arbeidstakere og helse. Hovedfokuset har vært å identifisere årsakssammenhenger, der det er en klar sammenheng mellom årsak og virkning.

Avhandlingen er delt opp i fire artikler innen det samme temaet. En av artiklene studerer effekten av pensjonsreformen på arbeidsmarkedsdeltakelse og helse. For private arbeidstakere som tidligere var berettiget til tidligpensjonering gjennom AFP, viser studiet at flere stod i arbeid utover 62 år etter 2011. Dette førte imidlertid ikke til noen endringer i bruk av helsetjenester, akutte lidelser eller dødsfall på kort sikt. Lav arbeidsmarkedsdeltakelse blant eldre har umiddelbare kostnader for samfunnet, men også på lengre sikt som følge av lavere skatteinntekter. I tillegg har Lillebø sett på hvordan pensjonister opplever sin egen helse umiddelbart etter pensjonering, og om eventuelt dette kan spores til mer alvorlige hendelser som sykehusinnleggelser. Et funn er at personer som går av med pensjon ved fylte 67 år generelt oppfatter en forbedring i sin egen helse på kort sikt, men det er ingenting som tyder på at dette innebærer en endring i mer alvorlige hendelser som sykehusinnleggelser eller dødsfall. Funnene viser hvordan forskjellige datakilder bidrar til en større forståelse av helserelaterte spørsmål.

Lillebø har også sett på familiære konsekvenser når en person i husholdningen enten dør eller opplever en akutt lidelse som resulterer i sykehusinnleggelse. Et av funnene her er at hvis mannen eller konen dør, øker sannsynligheten for at ektefellen slutter å jobbe. Dette tyder på store negative konsekvenser for en husholdning som følge av at ektefellen dør. Et interessant funn er at dette i større grad gjelder for menn enn for kvinner, og at effekten er større jo yngre personene som opplever dødsfallet er. Dette viser også at endring i arbeidsmarkedsdeltakelse ikke bare er bestemt av egen helse, men også av plutselige endringer i ektefellers helse.

I den siste studien undersøker vi effekten av økt ferie for personer som fyller 60. Hovedresultatet viser at konsekvensene av en uke ekstra ferie ikke påvirker antall sykedager eller sykemeldinger.

Personalia

Otto Sevaldson Lillebø (f. 1986) fullførte mastergrad ved Universitetet i Bergen i 2014.  Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for økonomi ved Universitet i Bergen der han har vært stipendiat. Hovedveileder har vært professor Arild Aakvik, mens førsteamanuensis Astrid Grasdal og forsker I ved Norce Research Karin Monstad har vært biveiledere.