Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Varmekilder langs den Arktiske midthavryggen

Anne Stensland disputerer 20. mars 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen "Input and fate of hydrothermal volatiles and trace elements in deep-sea plumes from Arctic vent Fields".

Mellom Norge og Grønland finner vi den arktiske midthavsryggen som klassifiseres som en ultra-sakte sprederygg. Til tross for den lave aktiviteten har det blitt oppdaget flere hydrotermale systemer her. Disse hydrotermale systemene er områder hvor sjøvann går dypt ned i skorpen hvor det gjennomgår flere kjemiske endringer, samt trykk- og temperaturøkninger. Disse hydrotermale væskene vil begynne å stige opp mot havbunnen når temperaturen på væskene blir høy nok. Når disse varme væskene møter overflaten er de anriket i metaller og gasser.

Et av de hydrotermale feltene oppdaget ligger nordøst for Jan Mayen på 500 m dyp. Disse varmekildene er ekstremt anriket i CO2, og at denne anrikningen fører til en forsuring i vannkolonnen direkte over disse varmekildene på havbunnen. På grunn av den relativt grunne dybden, i samspill med det kalde havvannet i området, slipper disse varmekildene ut CO2-rike bobler dekket av hydrat, og det ble observert at boblene kan transportere metaller høyt opp i vannsøylen. Denne prosessen har ikke blitt observert før og kan føre til en øking i primær produksjon.

For å kunne estimere hvor stor aktivitet en slik ultra-sakte spredningsrygg har, og hvordan sprederyggen i seg selv påvirker havmassene, har vi tatt målinger i vannsøylen langs hele ryggen. For å finne det kjemiske signalet fra ryggene brukte vi isotopet 3He. 3He er spesielt ettersom det kun kommer til dyphavet ved hydrotermale prosesser. Våre resultater viste at på ultra-sakte sprederygger kan vi finne hydrotermalfelt med ca 100 km mellomrom, og med våre målinger fant vi signaler fra to systemer vi tidligere ikke visste om. Et annet viktig resultat var at vi observerte høye 3He verdier helt opp til overflatelaget direkte over ryggene. Dette indikerer at vannmasser fra dypet blir transportert oppover i vannsøylen via vertikale eddier. Denne prosessen kan være viktig for organismer som lever i disse havområdene.

Personalia

Anne Stensland (født 1988) er fra Stavanger, tok en bachelorgrad i geologi ved UiB, og deretter mastergrad ved Senter for Geobiologi. Hun ble i 2015 tatt opp som doktorgradsstipendiat ved Senter for Geobiologi, og senere K.G. Jebsen Senter for Dyphavs Forskning ved Universitetet i Bergen. Professor Ingunn H. Thorseth og Professor Rolf B. Pedersen har veiledet doktorgradsprosjektet.